เมื่อวันศุกร์ ที่ 26 พฤษภาคม 2560 ตั้งแต่เวลา13.00 – 16.00 น. ที่ผ่านมา ทีมยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาบุคลากร และฝึกอบรม ได้จัดการฝึกอบรมเรื่อง “มหัศจรรย์ไอซ์แลนด์” ขึ้น ณ ห้องประชุม 30 ปี TTAA สมาคมไทยบริการท่องเที่ยว โดยได้รับเกียรติจาก คุณสหนพ  เดชยา (Director of Vie Go Travel) และคุณนาวิณี  เห่งนาเลน (General Manager of Buy Now Co.,Ltd.)  ทั้งสองท่านเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการทำทัวร์ในภูมิภาคนี้ มาให้ความรู้และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับสมาชิก โดยมีผู้รับการอบรมจำนวนรวม 62 ท่าน http://ttaa.or.th/wp-content/uploads/2017/06/E-News-ไอซ์แลนด์.pdf [envira-gallery id="8445"]

Activity gallery

Photo Stock