ข่าวประชาสัมพันธ์ กรณีการอนุญาติให้ผู้ประกอบการธุรกิจนำเที่ยวสามารถซื้อใบ ตม.6ได้ด้วยตัวเอง

เรียน สมาชิกสมาคมไทยบริการท่องเที่ยว

ตามที่สมาคมไทยบริการท่องเที่ยว ได้ติดตามเรื่องใบตม.6 มาโดยตลอด เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่สมาชิกนั้น

สมาคมฯมีข่าวดีที่จะแจ้งให้สมาชิกทราบว่า สมาคมฯ ได้รับโทรศัพท์ จากศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ สำนักงานตรวจ คนเข้าเมืองว่า ทางศูนย์ฯ ได้อนุญาตให้ผู้ประกอบการธุรกิจนำเที่ยว สามารถซื้อใบตม.6 ได้ด้วยตนเองแล้ว โดยผู้ประกอบการนำเที่ยวจะต้องทำหนังสือแจ้งความจำนงในการขอซื้อใบตม.6 พร้อมทั้งแนบเอกสารประกอบในการขอซื้อใบตม.6 ดังนี้
1. หนังสือรับรองบริษัท, ห้างหุ้นส่วน
2. หนังสือมอบอำนาจ และตัวอย่างลายมือชื่อผู้มีอำนาจ
3. สำเนาบัตรประชาชนกรรมการบริษัท, ห้างหุ้นส่วนจำกัด (ผู้มีอำนาจ)
4. สำเนาบัตรประชาชน (ผู้รับมอบอำนาจ)
5. ภพ.20
6. ประทับตรายางบริษัทในเอกสารทุกฉบับ

ทั้งนี้ ทางศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง ขอสงวนสิทธิ์สำหรับผู้รับมอบอำนาจในการติดต่อขอซื้อใบตม.6 แต่เพียงผู้เดียวที่มาขึ้นทะเบียน (กรณีผู้มาติดต่อขอซื้อบัตรมากกว่า 1 คน บริษัทต้องทำหนังสือมอบอำนาจมาให้ครบจำนวนคนที่มาติดต่อขอซื้อใบตม.6)
สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง โทร 1178

จึงเรียนมาเพื่อทราบ
ขอบคุณค่ะ

*หมายเหตุ
1. ขอชี้แจงเพิ่มเติมนะคะ โทรเบอร์กลางและต้องเจาะจงว่าขอติดต่อศูนย์ข้อมูลสารสนเทศนะคะไม่งั้นจะไม่ได้ข้อมูลเรื่องใบ ตม.6 นะคะ
2. ศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ สำนักงานกองตรวจคนเข้าเมือง จะอยู่ที่ซอยสวนพลูค่ะ