การประชุมสมาชิก ครั้งที่8/2559

สมาคมไทยบริการท่องเที่ยว กำหนดจัดการประชุมสมาชิก ครั้งที่ 8/2559 ในวันอังคารที่ 22 พฤศจิกายน 2559 เวลา 12.30 – 19.00 น. ณ ห้องนภาลัยบอลรูม โรงแรมดุสิตธานี กรุงเทพ โดยครั้งนี้ได้รับเกียรติจากการท่องเที่ยว 3 จังหวัด: จังหวัดฟุคุชิมะ จังหวัดโทะชิงิ จังหวัดอิบะระกิ ของประเทศญี่ปุ่นมาแนะนำแหล่งท่องเที่ยว และเจรจาธุรกิจแบบ Table Top Sales กับผู้ประกอบการไทย

โดยในการประชุมครั้งนี้ ยังมีการบรรยายใน หัวข้อ “กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญากับธุรกิจท่องเที่ยว” เฉพาะในส่วนที่เกี่ยวข้องกับลิขสิทธิ์รูปภาพ โดยคุณวิภัชบุญ กล่าวสุนทร (ผู้แทนจากกรมทรัพย์สินทางปัญญา ) มาให้ความรู้ในครั้งนี้ และการนำเสนอNew Product Presentation หัวข้อ “24/7 การตลาดดิจิตอล 4.0 นํารุ่งเรืองสู่ธุรกิจท่องเที่ยว” โดย คุณสุวดี ปาจรียางกูร โดยหลังจากกิจกรรมที่กล่าวมา ได้มีการร่วมรับประทานอาหารค่ำต่อไป