การประชุมหารือรับฟังความคิดเห็น และแนวทางรองรับสถานการณ์การท่องเที่ยว

87266922_2825090487580317_2502989395443843072_o
วันที่ 4 มีนาคม 2563 เวลา 13.00 น.

ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 2 กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ เป็นประธานการประชุมหารือรับฟังความคิดเห็น และแนวทางรองรับสถานการณ์การท่องเที่ยว จากเหตุการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

ในการประชุมวันนี้ นายยุทธศักดิ์ ศุกสร ผู้ว่การการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย คณะผู้บริหารจากสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย นายชัยรัตน์ ไตรรัตนจรัสพร ประธานสภาฯ นายธนพล ชีวรัตนพร รองประธานสภาฯ และนายกสมาคมไทยบริการท่องเที่ยว นายประดิษฐ์ วัชระดนัย รองประธานสภาฯ และนายยุทธชัย สุนทรรัตนเวช รองประธานสภาฯ นายวิชิต ประกอบโกศล รองประธานสภาฯ นายกสมาคมไทยธุรกิจการท่องเที่ยว นายภูริวัฒน์ ลิ้มถาวรรัตน์ รองประธานสภาฯ นายกสมาคมท่องเที่ยวภายในประเทศ นายวิโรจน์ สิตประเสริฐนันท์ กรรมการสภาฯ นายกสมาคมมัคคุเทศก์อาชีพแห่งประเทศไทย พร้อมกับผู้ที่เกี่ยวข้องด้านท่องเที่ยว ทั้งภาครัฐและเอกชน ร่วมการประชุมอย่างคับคั่ง
S__2474264