การประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2562 และการเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ

Print
เรียน ท่านสมาชิกสมาคมไทยบริการท่องเที่ยว

ด้วยสมาคมไทยบริการท่องเที่ยว กำหนดจัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2562 ขึ้น ในวันพฤหัสบดีที่ 23 เมษายน 2563 เวลา 13.00 – 19.00 น. ณ โรงแรมพูลแมน คิงเพาเวอร์ กรุงเทพ (รางน้ำ) ซึ่งเป็นไปตามข้อบังคับสมาคมฯ ที่ระบุไว้ว่า สมาคมฯ จะต้องจัดให้มีการประชุมสามัญประจำปี ภายในกำหนด 120 วัน นับตั้งแต่วันสิ้นปีการบัญชี และในปีนี้คณะกรรมการบริหารสมาคมฯ ได้บริหารงานครบวาระ จึงต้องมีการเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ ชุดใหม่ วาระปี 2563-2565 นั้น

สมาคมฯ จึงใคร่ขอให้ท่านสมาชิกตรวจสอบสถานภาพสมาชิกหน่วยงานของท่าน และชำระค่าบำรุงสมาคมฯ ตามกำหนด ในกรณีที่ท่านยังมิเคยเสนอชื่อตัวแทนในองค์กรของท่าน เพื่อออกเสียง ลงมติในการประชุมใหญ่ ออกเสียงเลือกตั้ง หรือสมัครเข้ารับเลือกตั้ง หรือต้องการเปลี่ยนแปลงชื่อตัวแทน กรุณาแจ้งข้อมูลมายังสมาคมฯ ตามเอกสารแนบ พร้อมลงลายมือชื่อผู้มีอำนาจลงนาม และประทับตรา พร้อมแนบสำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคล ทางอีเมล ttaa@ttaa.or.th ภายในวันที่ 20 มีนาคม 2563

สมาคมฯ ขอเชิญชวนสมาชิก ที่ประสงค์จะเข้ารับสมัครเลือกตั้งเป็นคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ วาระปี 2561-2563 ให้รวมกันเป็นทีมอย่างน้อยทีมละ 13 ท่าน (ข้อบังคับ ข้อ 16.) และแจ้งความประสงค์มายังสมาคมฯ ทาง ttaa@ttaa.or.th เพื่อประชาสัมพันธ์ให้สมาชิกผู้มีสิทธิเลือกตั้งได้ทราบและพิจารณาต่อไป

นอกจากนี้ สมาชิกที่ประสงค์จะเสนอแก้ไขและปรับปรุงข้อบังคับสมาคมฯ สามารถแจ้งความจำนงมาที่สมาคมฯ เพื่อนำเสนอในที่ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2562 ต่อไป ท่านสามารถศึกษาข้อบังคับของสมาคมฯ เพิ่มเติมได้ที่
ข้อบังคับสมาคมฯ
จดหมายการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2562 และการเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ
แบบแจ้งข้อมูลผู้แทนของสมาชิก สมาคมไทยบริการท่องเที่ยว

S__2474264