การส่งมอบงานมูลนิธิ ทีทีเอเอ เพื่อเพื่อนมนุษย์

TTAA News-240863-2
วันจันทร์ที่ 24 สิงหาคม 2563 ณ สมาคมไทยบริการท่องเที่ยว (TTAA)

นายสุทธิพงศ์ เผื่อนพิภพ นายก และคณะกรรมการบริหารสมาคมไทยบริการท่องเที่ยว รับมอบงานมูลนิธิทีทีเอเอเพื่อเพื่อนมนุษย์ จากอดีตคณะกรรมการสมาคมฯ นำโดยนายศุภฤกษ์ ศูรางกูร (อดีตที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ และอดีตนายกสมาคมฯ) นางสาวมัยรัตน์ พีระญาณ์โกเศส (อดีตที่ปรึกษาสมาคมฯ) และ คุณกิตติศักดิ์ ธรรมปริพัตรา (อดีตเหรัญญิกสมาคมฯ)
S__2474264