กำหนดอัตราค่าบริการขั้นต่ำ พ.ศ. 2563 มีผลใช้บังคับ ตั้งแต่วันที่ 15 มิถุนายน 2563

กำหนดอัตราค่าบริการนำเที่ยวขั้นต่ำ-1
ประกาศคณะกรรมการธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ เรื่อง กำหนดอัตราค่าบริการขั้นต่ำ พ.ศ. 2563 ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว และจะมีผลใช้บังคับ ตั้งแต่วันที่ 15 มิถุนายน 2563 เป็นต้นไป

สำนักงานทะเบียนธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์กลาง จึงขอส่งประกาศคณะกรรมการธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ดังกล่าว มายังผู้ประกอบธุรกิจนำเที่ยว เพื่อให้ได้รับทราบและเตรียมความพร้อมในการกำหนดอัตราค่าบริการขั้นต่ำในการให้บริการนำเที่ยว ให้เป็นไปตามบทบัญญัติของกฎหมาย อนึ่ง ขอให้ผู้ประกอบธุรกิจนำเที่ยวพึงระมัดระวังไม่ปฏิบัติการอันเป็นการฝ่าฝืนประกาศดังกล่าว เพื่อร่วมกันสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักท่องเที่ยว ผู้ซื้อรายการนำเที่ยว และสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของประเทศต่อไป


S__2474264