ขอเชิญเข้าร่วมโครงการ TTAA Next Gen กิจกรรม Get Together

TTAANextGenBanner
เรียน สมาชิกสมาคมไทยบริการท่องเที่ยว

?‍♀️ขอเชิญเข้าร่วมโครงการ TTAA Next Gen กิจกรรม Get Together

“คนรุ่นใหม่คือพลังของอนาคต” โลกที่หมุนเร็วขึ้นทุกวัน ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงหลายด้านอย่างรวดเร็ว จนบางคนไม่สามารถวิ่งตามทัน แต่กลุ่มคนรุ่นใหม่มีความพร้อมในการรับมือการเปลี่ยนแปลงได้ดีกว่า เพราะ”คุ้นเคย” กับเทคโนโลยีและอินเตอร์เน็ต ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญในการดำเนินชีวิตประจำวันที่หลายคนขาดไม่ได้ ทำให้คนรุ่นใหม่มีการแสวงหาข้อมูลข่าวสารและความรู้ใหม่ๆ ได้อย่างรวดเร็ว รวมทั้งมีความคิด มุมมองที่หลากหลาย สร้างสรรค์ ทำให้เกิดการสรรสร้างหลายสิ่งที่เคยคิดกันว่าเป็นไปไม่ได้ ให้เป็นไปได้ อย่างไรก็ดี เพราะเทคโนโลยีที่ทันสมัย ทำให้คนรุ่นใหม่อยู่กับตัวเองมากกว่าคนรุ่นเก่าที่เน้นสร้างสังคม สร้างความสัมพันธ์ระดับบุคคล ซึ่งเป็นสิ่งที่สำคัญมากในสังคมในปัจจุบัน “ขีดจำกัด”นี้ทำให้คนรุ่นใหม่ต้องหาวิธีสร้างเครือข่ายที่แข็งแกร่ง … เพราะโลกธุรกิจ อยู่คนเดียว ไม่ได้!

?‍♀️โครงการ TTAA Next Gen เป็นโครงการที่สมาคมไทยบริการท่องเที่ยวจัดขึ้นด้วยแนวคิดเพื่อ “อนาคตของอุตสาหกรรมท่องเที่ยว” เป็นโครงการสนับสนุนการสร้างเครือข่ายของกลุ่มคนรุ่นใหม่ในธุรกิจท่องเที่ยวผ่านกิจกรรมต่างๆและพัฒนาศักยภาพในการแข่งขันเพื่อมุ่งสู่เวทีระดับโลก

ในวันพุธที่ 14 สิงหาคม 2562 เวลา 14.00 – 17.00 น. ณ ห้องประชุม 30 ปี TTAA ณ ห้องประชุม 30 ปี TTAA

กรุณาส่งแบบตอบรับกลับมาภายในวันอังคารที่ 13 สิงหาคม 2562

หากสมาชิกท่านใดสนใจ สามารถสมัครทันทีได้เลยที่…
?ใบสมัคร
?จดหมายเชิญสมาชิก
?รายละเอียดโครงการ

S__2474264