คณะกรรมการสมาคมไทยบริการท่องเที่ยวร่วมแสดงความยินดีกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาคนใหม่

S__10518587

คณะกรรมการสมาคมไทยบริการท่องเที่ยว ร่วมแสดงความยินดีกับนายวีระศักดิ์ โควสุรัตน์
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เนื่องในโอกาสเข้าปฎิบัติหน้าที่รัฐมนตรี
ในวันศุกร์ที่ 1 ธันวาคม 2560 ณ กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา