ประกาศแจ้งช่องทางประชาสัมพันธ์สินค้าและบริการของสมาชิก

banner
เรียน ท่านสมาชิกสมาคมไทยบริการท่องเที่ยว

ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค Covid-19 ส่งผลให้การเดินทางระหว่างประเทศถูกระงับ กระทบต่อการประกอบอาชีพของสมาชิกโดยตรง ประกอบกับสมาชิกหลายรายได้มีการปรับเปลี่ยนและเพิ่มสายธุรกิจ เพื่อเพิ่มสภาพคล่องในการบริหารจัดการ ดังนั้น สมาคมฯ จึงขอสนับสนุนให้เกิดซื้อขายแลกเปลี่ยนระหว่างเพื่อนสมาชิกด้วยกัน และระหว่างสมาชิกกับผู้บริโภค โดยใช้สื่อของสมาคมฯ ประชาสัมพันธ์สายธุรกิจใหม่ของท่านสมาชิก โดยไม่มีค่าใช้จ่าย

สมาคมฯ ใคร่ขอเชิญชวนท่านสมาชิกที่สนใจประชาสัมพันธ์ สินค้า และบริการต่างๆ ทั้งที่เกี่ยวข้อง และไม่เกี่ยวข้อง กับการท่องเที่ยว ให้แจ้งความจำนงในการประชาสัมพันธ์ พร้อมส่ง banner ขนาด 1040×1040 pixel (ขนาดไฟล์ไม่เกิน 1 MB, ประเภท jpg, jpeg, png) ผ่าน แบบคำร้อง ภายในวันพฤหัสบดีที่ 9 เมษายน 2563 เพื่อที่สมาคมฯ จะได้รวบรวมประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทางการสื่อสารของสมาคมฯ ได้แก่ อีเมล, Facebook Fan Page และ TTAA Line Official ต่อไป ทั้งนี้ ท่านสามารถเพิ่มเติมข้อมูลสิทธิพิเศษ ที่มีให้กับสมาชิกของสมาคมฯ เป็นการเฉพาะ (หากมี) ในแบบคำร้องที่กำหนด

สมาคมฯ ขอสงวนสิทธิในการพิจารณาประชาสัมพันธ์เฉพาะ ผลิตภัณฑ์ / บริการ ที่ถูกต้องตามข้อกำหนดของกฎหมาย และขอสงวนสิทธิในการประชาสัมพันธ์ หน่วยงานละไม่เกิน 5 ผลิตภัณฑ์ / บริการ

S__2474264