รับจำนวนจำกัด 80 ท่าน เท่านั้น!!! ประชุมสมาชิกสัญจร ณ เรือสำราญ Genting Dream

S__2883615

เรียน สมาชิกสมาคมไทยบริการท่องเที่ยว

ขอเชิญร่วมเดินทางประชุมสัญจร ณ เรือสำราญ Genting Dream ซึ่งเป็นเรือสำราญที่ทันสมัยและใหญ่ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ระหว่างวันอาทิตย์ที่ 24 มิถุนายน – วันพุธที่ 27 มิถุนายน 2561

การเดินทางครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อจัดประชุมสมาชิก พร้อมส่งเสริมให้สมาชิกได้ศึกษาการขายผลิตภัณฑ์เรือสำราญ โดยกำหนดผู้ร่วมเดินทางจำนวน 80 ท่าน ค่าใช้จ่ายท่านละ 7,900 บาท ผู้ติดตามท่านละ 10,900 บาท (ค่าใช้จ่ายดังกล่าวรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) สมาชิกผู้ร่วมเดินทางควรเป็นเจ้าหน้าที่ระดับผู้บริหารหรือผู้จัดการ โดยสงวนสิทธิบริษัทละ 1 ท่าน และสามารถสำรองผู้ติดตามอีก 1 ท่าน (ในกรณีที่สมาชิกอื่นใช้สิทธิไม่ครบ) โดยไม่สามารถโอนสิทธิให้ผู้อื่นได้

หากสมาชิกท่านใดสนใจ ส่งแบบตอบรับเข้าร่วมเดินทาง พร้อมแนบสำเนาหนังสือเดินทางของผู้เดินทาง ส่งทางอีเมล trip@ttaa.or.th หรือโทรสาร 0 2214 6179-80 ภายในวันศุกร์ที่ 1 มิถุนายน 2561 เพื่อสมาคมฯ ต้องจองบัตรโดยสารเครื่องบินตามวันที่สายการบินกำหนด
จดหมายเชิญสมาชิก
goo.gl/k8m3jn
โปรแกรมการเดินทางประชุมสัญจร
goo.gl/VAmsAJ
แบบตอบรับเข้าร่วมเดินทางประชุมสัญจร
goo.gl/PTj4nY