ร่วมการประชุมหารือแนวทางแก้ไขปัญหา กรณีผู้ประกอบธุรกิจท่องเที่ยว และผู้ประกอบการโรงแรม ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

COVID-19
วันจันทร์ที่ 9 มีนาคม 2563

นายธนพล ชีวรัตนพร นายกสมาคมไทยบริการท่องเที่ยว พร้อมด้วยนายเจริญ วังอนานนท์ อุปนายก นางกัลญาณี อัสนี อุปนายก นางสุนันทา เอื้ออำพน ที่ปรึกษา เข้าร่วมการประชุมหารือแนวทางแก้ไขปัญหา กรณีผู้ประกอบธุรกิจท่องเที่ยว และผู้ประกอบการโรงแรม ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ณ ห้องประชุม อาคาร 2 ชั้น 3 กรมการท่องเที่ยว โดยนายทวีศักดิ์ วาณิชย์เจริญ อธิบดีกรมการท่องเที่ยว เป็นประธานในที่ประชุม

มีผู้เข้าร่วมประชุมจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้องพร้อมเพรียงกันในที่ประชุม ผู้เข้าร่วมประชุมได้แสดงความคิดเห็นที่เป็นประโยชน์ต่อการแก้ไขปัญหา ผลกระทบต่อการท่องเที่ยวไทย เพื่อให้สถานการณ์สามารถแก้ไขได้และเกิดประโยชน์ต่ออุตสาหกรรมท่องเที่ยวของประเทศไทยในระยะยาว

S__2474264