ร่วมประชุมหารือมาตราการเพื่อบรรเทาผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า (COVID-19)

2021-01-13 PS meeting at TCEP

วันพุธที่ 13 มกราคม 2564

นายสุทธิพงศ์ เผื่อนพิภพ นายกสมาคมไทย บริการท่องเที่ยว ร่วมประชุมหารือมาตราการเพื่อบรรเทา ผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า (COVID-19)

ณ ห้องราชมณเฑียร 1 โรงแรมมณเฑียร สุรวงศ์ กรุงเทพฯ

จัดโดย สํานักงานส่งเสริมการจัด ประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) นําโดยคุณจิรต ถ์ อิศรางกูร ณ อยุธยา ผู้อํานวยการที่เล็บ จัดประชุม หารือมาตรการเพื่อบรรเทาผลกระทบจากการแพร่ระบาด ของเชื้อไวรัสโควิด-19 สําหรับอุตสาหกรรมไมซ์ ร่วมกับ ผู้แทนภาคเอกชนจาก 13 สมาคมในวันนี้ ณ โรงแรม มณเฑียร สุรวงศ์

โดยการนําเสนอความคิดเห็นครอบคลุมทั้ง ด้านการพัฒนาทักษะบุคลากร การเตรียมการการกระ ตุ้นเศรษฐกิจผ่านกิจกรรมไมซ์ และการสร้างงานใน พื้นที่กระจายรายได้สู่ภูมิภาค รวมถึงการนําเทคโนโลยี มาใช้ในการจัดงาน

สําหรับสมาคมภาคเอกชนที่เข้าร่วมประชุม ประกอบด้วย
สภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่ง ประเทศไทย (TCT)
สมาคมไทยบริการท่องเที่ยว (TTAA)
สมาคมไทยธุรกิจการท่องเที่ยว (ATTA)
สมาคม ธุรกิจท่องเที่ยวภายในประเทศ (ADT)
สมาคมสมาพันธ์ ธุรกิจการท่องเที่ยวส่วนภูมิภาคแห่งประเทศไทย (TFOPTA)
สมาคมส่งเสริมการประชุมนานาชาติ(ไทย) (TICA)
สมาคมการแสดงสินค้าไทย (TEA)
สมาคม โรงแรมไทย (THA)
สมาคมการค้าผู้จัดงานกีฬามวลชน ไทย (TMPSA)
สมาคมเครือข่ายผู้สร้างสรรค์ธุรกิจ บันเทิงไทย (TECNA)
สมาคมการค้าส่งเสริมการจัด มหกรรมและเทศกาลนานาชาติไทย (TIEFA)
เครือข่าย จัดตั้งสมาคมส่งเสริมอุตสาหกรรมศิลปวัฒนธรรมร่วม สมัย (CAPT)
สมาคมธุรกิจสร้างสรรค์การจัดงาน (EMA)