สำรวจเส้นทางท่องเที่ยว ญาจาง – ดาลัด ประเทศเวียดนาม

9921171853869
เรียน ท่านสมาชิกสมาคมไทยบริการท่องเที่ยว

สมาคมไทยบริการท่องเที่ยว กำหนดจัดสำรวจเส้นทางท่องเที่ยว ญาจาง – ดาลัด ประเทศเวียดนาม
ระหว่างวันที่ 23 – 26 มิถุนายน 2562 โดยได้รับการสนับสนุนจากสายการบิน บางกอก แอร์เวย์ส

การสำรวจเส้นทางการท่องเที่ยวครั้งนี้ รับผู้เดินทางจำนวน 30 ท่าน ค่าใช้จ่ายท่านละ 7,999 บาท
ผู้ติดตามท่านละ 9,999 บาท พักเดี๋ยวเพิ่ม 4,000 บาท (ค่าใช้จ่ายดังกล่าวรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

โดยสงวนสิทธิในการสมัครเฉพาะสมาชิกสามัญ หน่วยงานละ 1 ท่าน และสามารถสำรองผู้ติดตามอีก 1 ท่าน
(กรณีที่สมาชิกอื่นใช้สิทธิไม่ครบ) โดยไม่สามารถโอนสิทธิให้ผู้อื่นได้

กรุณาส่งแบบตอบรับเข้าร่วมเดินทาง พร้อมสำเนาหนังสือเดินทางและนามบัตรของผู้เดินทาง
มายังผู้ประสานงานโครงการ นางสาวปาจรีย์ สิริชาญชัยกุล
ทางอีเมล trip@ttaa.or.th หรือโทรสาร 0 2214 6179-80 ภายในวันพุธที่ 29 พฤษภาคม 2562

จดหมายเชิญ
https://bit.ly/2JZbVNe
รายการเดินทาง
https://bit.ly/2W0CF7e
แบบตอบรับ
https://bit.ly/2K6O5iq

S__2474264