อบรมหลักสูตรการประกอบอาหารและขนมเพื่อประกอบอาชีพ (อาหาร)

เรียน ท่านสมาชิก TTAA

ด้วยสมาคมฯได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของอาชีพที่ 2 ในช่วงวิกฤต Covid-19 ตามที่ได้เสนอนโยบายไปนั้น จึงได้เร่งประสานกับสำนักพัฒนาฝีมือแรงงานเพชรบุรีจัดการฝึกอบรมในหัวข้อการประกอบอาหารและขนมเพื่อประกอบอาชีพให้แก่สมาชิกที่มีความจำเป็นเร่งด่วนนำไปใช้ได้จริง โดยไม่มีค่าใช้จ่าย พร้อมรับวุฒิบัตรจากกรมฯ

รายละเอียดการอบรมดังนี้

  1. วันที่อบรม : 22, 29, 30 สิงหาคม 2563 : 3 วัน (เวลา: 08.30-15.30น.)
  2. ระยะเวลา : 18 ชั่วโมง
  3. จำนวน : 25 ท่าน (สงวนสิทธิหน่วยงานละ 1 ท่าน)
  4. ผู้เข้าร่วมอบรมต้องมีอายุตั้งแต่ 18-60 ปี
  5. ต้องเข้าอบรมไม่ต่ำกว่า 80%

กรุณาลงทะเบียนเข้าร่วมอบรม โดยกรอกข้อมูลลงใน แบบตอบรับ ภายในวันพุธที่ 12 สิงหาคม 2563 เวลา 15.00 น.

สิ่งที่ส่งมาด้วย:
1. รายละเอียดหลักสูตร
2. ใบสมัคร

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาตอบรับ

ขอแสดงความนับถือ
สุทธิพงศ์ เผื่อนภิภพ
นายกสมาคมTTAA

ผู้ประสานงาน : นางสาวปาจรีย์ สิริชาญชัยกุล
โทร 02-2146175 -78 ต่อ 103
S__2474264