อุปนายกสมาคมไทยบริการท่องเที่ยว เป็นตัวแทนสมาคมฯ เข้าร่วมประชุม FATA & ASEANTA

101640

ระหว่างวันที่ 21-23 มกราคม 2561 ที่ผ่านมา คุณวชิรา วิชัยวัฒนะ อุปนายกสมาคมไทยบริการท่องเที่ยว
เป็นตัวแทนสมาคมฯ เข้าร่วมประชุม Federation of ASEAN Travel Associations (FATA) &
ASEAN Tourism Association (ASEANTA) ณ จังหวัดเชียงใหม่