TTAA ร่วมหารือกับหลายภาคส่วนทั้งรัฐ เอกชน และสายการบินเพื่อหาทางออกที่ดีที่สุดอย่างเร่งด่วน ในการรับมือ COVID – 19

11506086084921
วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 14.00-16.00 น.

นายธนพล ชีวรัตนพร นายกสมาคมไทยบริการท่องเที่ยว(TTAA) มอบหมายให้คณะกรรมการบริหารสมาคมฯ เข้าร่วมการประชุมหารือแนวทางการแก้ไขปัญหาด้านการท่องเที่ยว กรณีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดย นายทวีศักดิ์ วาณิชย์เจริญ อธิบดีกรมการท่องเที่ยว กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เป็นประธานในการประชุม

ผู้เข้าร่วมประชุม
1. พ.ต.อ. สุรศักดิ์ สุรินทร์แก้ว ผู้กำกับการธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ กองบัญชาการตำรวจท่องเที่ยว
2. นายพนา สถิตศาสตร์ นักการฑูตชำนาญการ กรมการการกงศุล
3. นายชัยทัศน์ บุญลอย นักวิชาการขนส่งชำนสญการพิเศษ กรมการท่าอากาศยาน
4. นางสาวมัณฑน์กาญจน์ บรรจงแต้ม นักวิชาการขนส่งชำนาญการ กรมการท่าอากาศย่าน
5. แพทย์หญิงวราลักษณ์ ตังคณะกุล แพทย์เชี่ยวชาญรองผู้อำนวยการ กรมควบคุมโรค
6. นายอนุพงษ์ เจริญเวช จากสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค

ตัวแทนจากสายการบิน
1. นายกรกฎ ชาตะสิงห์ ผู้อำนวยการฝ่ายขาย บริษัท การบินไทย จำกัด(มหาชน)
2. นางปรีนันท์ รัตนเกื้อกังวาน ผู้จัดการกองขาย บริษัท การบินไทย จำกัด(มหาชน)
3. นางพัชรินทร์ สุภัทรอกนิษฐ์ ฝ่าย CHIF กองขายภาคราชการ บริษัท การบินไทย จำกัด(มหาชน)
4. นายตุลย์ มิเดหวัน ผู้อำนวยการใหญ่ฝ่ายบริหารฯ บริษัท สายการบินนกแอร์จำกัด (มหาชน)
5.นางสาวอลิษา รุ่งดีเริศ Director บริษัท สายการบินนกแอร์จำกัด (มหาชน)

สมาคมไทยบริการท่องเที่ยว
1. นายชัยรัตน์ ไตรรัตนจรัสพร ที่ปรึกษาสมาคมไทยบริการท่องเที่ยว และประธานสภาอุตฯ
2. นายเอนก ศรีชีวะชาติ ประธานที่ปรึกษากิตติมศักดิ์
3. นายสุรวัช อัครวรมาศ ที่ปรึกษาสมาคมไทยบริการท่องเที่ยว
4. นางสุนันทา เอื้ออำพน ที่ปรึกษาสมาคมไทยบริการท่องเที่ยว
5. นางกัลญาณี อัสนี อุปนายก
6. นายยุทธชัย สุนทรรัตนเวช อุปนายก
7. นางสาวทัศนีย์ เกียรติกำจรชัย เลขาธิการ
8. นายวิระ คงเย็น กรรมการกลาง
9. จักรพันธ์ ลีอธิวัฒน์ กรรมการกลาง


S__2474264