สมาคมไทยบริการท่องเที่ยว ร่วมหารือโครงการนำร่องเพื่อฟื้นฟูการท่องเที่ยวไทย-จีน หลังวิกฤตการณ์โควิด-19

TTAA News-080663วันที่ 8 มิถุนายน 2563
หอการค้าไทย-จีน ร่วมหารือกับ 5 สมาคม ได้แก่ สมาคมไทยบริการท่องเที่ยว (TTAA) สมาคมโรงแรมไทย (THA) สมาคมไทยธุรกิจการท่องเที่ยว (ATTA) สมาคมการค้าท่องเที่ยวไทย-จีน และสมาคมแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศเพื่อหารือถึงแนวทางการขับเคลื่อนโครงการนำร่องเพื่อฟื้นฟูการท่องเที่ยวไทย-จีน หลังวิกฤตการณ์โควิด-19 และแนวทางปฎิบัติของสายการบินต่อผู้โดยสาร (ก่อนขึ้นเครื่องบิน และระหว่างเดินทางในเที่ยวบิน) รวมถึง การกลับมาเปิดให้บริการเที่ยวบินเส้นทางระหว่างประเทศจีน-ประเทศไทย โดยได้ร่วมหารือกับสายการบิน China Southern และสายการบิน Thai Air Asia ณ ห้องประชุมหอการค้าไทย-จีน ชั้น 9 อาคาร Thai C.C. ถนนสาทรใต้

S__2474264