แจ้งผลการเลือกตั้งนายกสมาคมไทยบริการท่องเที่ยว วาระปี 2563-2565

DSCF2048

เรียน สมาชิกสมาคมไทยบริการท่องเที่ยว

ตามที่คณะกรรมการบริหารสมาคมไทยบริการท่องเที่ยว วาระปี 2561-2563 ครบวาระในการบริหารสมาคมฯ และได้มีการเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ วาระปี 2563-2565 เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2563 โดยนายสุทธิพงศ์ เผื่อนพิภพ กรรมการผู้จัดการ บริษัท กลอรี่ ทราเวล (ประเทศไทย) จำกัด ได้รับเลือกให้ดำรงตำแหน่งนายกสมาคมไทยบริการท่องเที่ยว พร้อมรายชื่อคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ ในตำแหน่งต่างๆ ดังนี้

 1. นายสุทธิพงศ์ เผื่อนพิภพ นายกสมาคม
 2. นายโฆษิต เดชวาทิน อุปนายกสมาคม
 3. นายเกียรติบุตร เลิศวิทยา อุปนายกสมาคม
 4. นายวิบูลย์ กมลโต อุปนายกสมาคม
 5. นายเกรียงพล ปิยะเอกชัย อุปนายกสมาคม
 6. นายพรชนก ศักดิ์ธานี อุปนายกสมาคม
 7. นางณหทัย ตั้งกิตติวุฒิกุล อุปนายกสมาคม
 8. นายเสรษฐวิทย์ ชีรวินิจ อุปนายกสมาคม
 9. นายเด่น มหาวงศนันท์ เลขาธิการ
 10. นายมงคล กู้ประเสริฐ เหรัญญิก
 11. นายชัยพร ศุภนิมิตวิเศษกุล นายทะเบียน
 12.  นางอัญชนา ราชคีรี ประชาสัมพันธ์
 13. นางสาวโสภา สุนีย์สุขวัฒนา ปฏิคม
 14. นายอมร กมลเสถียรรัตน์ กรรมการกลาง
 15. นายลือชา บินสะเล็ม กรรมการกลาง
 16. นายนิรุติ เจริญประดิษฐ์ กรรมการกลาง
 17. นายณธัชพงศ์ อิสี กรรมการกลาง
 18. นายสิทธิชน พินิจฤทธิกร กรรมการกลาง
 19. นางสาวฐิตารีย์ โภคาพัฒนสิทธิ์ กรรมการกลาง
 20. นางพิชญ์สินี บุรีเศรษฐกร กรรมการกลาง
 21. นางสาวสาริศา ลิ้มอัครกุญ กรรมการกลาง

เพื่อให้การดำเนินงานของสมาคมฯ ไปได้อย่างต่อเนื่อง นายธนพล ชีวรัตนพร พร้อมคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ วาระปี 2561-2563 และนายสุทธิพงศ์ เผื่อนพิภพ พร้อมคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ ชุดปัจจุบัน จะทำการส่งมอบงานและรับมอบงาน ในวันที่ 3 สิงหาคม 2563

สมาคมฯ ขอขอบคุณสมาชิกทุกท่านที่ได้สละเวลาเข้าร่วมการประชุม และลงคะแนนเสียงเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ จนสำเร็จลุล่วงไปด้วยดี


S__2474264