TTAA ร่วมแสดงความยินดีกับ นายพงศกร ชูวิชา และทีมงานที่ได้รับการเลือกตั้งให้ดำรงตำแหน่ง นายกสมาคมผู้ประกอบการนำเที่ยวไทย ประจำปี 2563-2565 ต่อเนื่องอีกวาระหนึ่ง

2020-09-01 TTAA News(2)
วันอังคารที่ 1 กันยายน 2563

สมาคมไทยบริการท่องเที่ยว (TTAA) ขอร่วมแสดงความยินดีกับ นายพงศกร ชูวิชา และทีมงานที่ได้รับการเลือกตั้งให้ดำรงตำแหน่ง นายกสมาคมผู้ประกอบการนำเที่ยวไทย ประจำปี 2563-2565 ต่อเนื่องอีกวาระหนึ่ง

สมาคมผู้ประกอบการนำเที่ยวไทย เป็นบ้านหลังหนึ่งที่มีเอกลักษณ์ของความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียว เป็นพี่เป็นน้อง พร้อมใจกันนำพาเพื่อนร่วมอาชีพ ขับเคลื่อนการท่องเที่ยวในประเทศให้เจริญยิ่งๆ ขึ้นไป สมาคมไทยบริการท่องเที่ยวขอแสดงความยินดีด้วยความจริงใจ

กรรมการสมาคมไทยบริการท่องเที่ยว ที่ร่วมมอบกระเช้าแสดงความยินดี เรียงจากซ้ายไปขวา
1.นางสาวสาริศา ลิ้มอัครกุญ กรรมการกลาง
2.นางสาวฐิตารีย์ โภคาพัฒนสิทธิ์ กรรมการกลาง
3.นางสาวโสภา สุนีย์สุขวัฒนา ปฏิคม
4.นายนิรุติ เจริญประดิษฐ์ กรรมการกลาง
5.นายอมร กมลเสถียรรัตน์ กรรมการกลาง

S__2474264