เกี่ยวกับเรา

นโยบาย TTAA

policy

แนวนโยบายการบริหารสมาคมไทยบริการท่องเที่ยว ปี 2555 – 2557

 1. เสริมสร้างโอกาสใหม่ๆในการประกอบอาชีพให้สมาชิก ด้วยวิธีการตลาด การขาย และการเปิดช่องทางจำหน่ายใหม่ๆ
 2. สนับสนุนให้สมาชิกเข้ามามีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาในการประกอบอาชีพอย่างจริงจัง มีระบบและเป็นขั้นตอน
 3. ประสานงานเชิงรุกกับหน่วยงาน องค์กรการท่องเที่ยว ทั้งภายในและต่างประเทศ เพื่อผลประโยชน์ในการประกอบอาชีพของสมาชิก
 4. ปกป้องผลประโยชน์ของสมาชิกให้ได้รับความเป็นธรรม ด้วยการเจรจาต่อรอง เสนอความคิดเห็น และร่วมคัดค้านความไม่ชอบธรรมทั้งหลายทั้งปวง
 5. ร่วมพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันให้กับสมาชิก และเพิ่มศักยภาพในการทำงานให้แก่พนักงานเพื่อความมั่นคงในอาชีพ
 6. ร่วมมือและประสานงานกับทุกกลุ่มสมาคม เพื่อทำงานร่วมกัน
 7. ติดตามการร่างกฎกระทรวง พระราชบัญญัติ และข้อบังคับต่างๆ ของกฎหมายที่จะออกใหม่
 8. ประสานงานกับหน่วยงานต่างๆของภาครัฐ เช่น กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย และผู้แทนรัฐสภา ประกอบด้วย สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร และวุฒิสมาชิก
 9. จัดตั้งศูนย์ข้อมูลเครดิตของบริษัทคู่ค้า, หัวหน้าทัวร์ (Tour Leader), พนักงานฝ่ายบัตรโดยสาร (Ticketing Staff) รวมทั้งพนักงานเก็บเงิน (Cashier) และพนักงานขาย (Sales)
 10. จัดระเบียบสมาชิก และ เสริมสร้างความเข้มแข็ง ตลอดจนพัฒนาและขยายสาขาสมาคมในส่วนภูมิภาค
 11. ร่วมมือกับองค์กรต่างประเทศโดยเฉพาะในอาเซียน เพื่อให้สมาคมมีอำนาจในการต่อรองสิทธิและประโยชน์ให้แก่สมาชิก
 12. จัดทำกิจกรรม CSR (Corporate Social Responsibility) ให้สมาชิกมีส่วนร่วมเพื่อตอบแทนสังคม
 13. เสริมสร้างบุคลากร ยกระดับมาตรฐานผู้นำทัวร์ต่างประเทศ เพื่อรองรับ AEC
 14. ปรับปรุงการบริหารงานของสมาคม โดยสนับสนุนให้สมาชิกเข้ามามีส่วนร่วมมากขึ้น และมุ่งผลประโยชน์ของ สมาชิกเป็นสำคัญ โดยมีโครงสร้าง ดังนี้
  1. คณะกรรมการที่ปรึกษา (Advisory Board) จะ เชิญสมาชิกผู้อาวุโสและทรงคุณวุฒิในวงการบัตรโดยสารเครื่องบิน และทัวร์ต่างประเทศ (Outbound)
   มาเป็นคณะกรรมการที่ปรึกษาเพื่อให้คำปรึกษา ชี้แนะแก่คณะกรรมการ
  2. คณะกรรมการบริหาร (Board of Directors) ประกอบด้วยนายกสมาคมและทีมงาน ที่ได้รับการเลือกตั้งจากสมาชิกรับผิดชอบด้านนโยบายและการบริหารงานทั่วไป ของสมาคมฯ รวมทั้งการประสานงานกับคณะกรรมการชุดอื่นๆที่จัดตั้งขึ้น
  3. คณะกรรมการฝ่ายทัวร์ต่างประเทศ (Outbound Committee) จะแต่งตั้งจากสมาชิกที่ประกอบธุรกิจทัวร์ต่างประเทศ (Outbound) เป็นหลัก ในการตลาดต่างๆ เพื่อเข้ามาดูแลและส่งเสริมธุรกิจทัวร์ต่างประเทศ (Outbound) ในด้านต่างๆ ดังนี้
   – ด้านการตลาดและการขาย เช่น จัดงาน TITF (THAI INTERNATIONAL TRAVEL FAIR) ปีละ 2 ครั้ง และ Consortium ของกลุ่มสมาชิกสมาคม
   – ด้านพัฒนาสินค้าและบริการ เช่น การจัด FAM TRIP ไปยังเส้นทางใหม่ๆ หรือ เข้าร่วมงาน Travel Mart ต่างๆในต่างประเทศ เพื่อเพิ่มพูนความรู้ด้าน Products และ Services
  4. คณะกรรมการฝ่ายต่างประเทศ (International Affairs Committee) จะแต่งตั้งจากสมาชิก ที่มีความสามารถหลากหลาย เช่น สามารถพูดภาษาจีน อินเดีย ได้ เป็นต้น เพื่อเป็น Working Group ในการบุกเบิกตลาดในกลุ่มประเทศอื่นๆ ดำเนินกิจการและพันธกิจเร่งด่วนที่จะเรียนรู้และโดยปรับกระบวนยุทธ์เพื่อ เป็นผู้ประกอบการแห่งอาเซียน หรือเรียกว่า ASEAN Travel Agent/AGEAN Citizen ในการเข้าสู่ขบวนการ Asian Community ให้พร้อมและทันในปี 2558 พร้อมกับสร้าง TTAA ให้เป็นที่ยอมรับในเวทีระดับโลก อย่าง WTO
   – เร่งเดินสายแนะนำความสำคัญของ TTAA ต่อสถานทูตทุกแห่ง/ องค์การ ส่งเสริมการท่องเที่ยว และสายการบิน
   – ติดต่อกรมการกงศุล กระทรวงการต่างประเทศ เพื่อประสานผ่านหน่วยงานรัฐ ให้สถานทูตต่างๆที่มีสำนักงานในประเทศไทย เข้าใจและส่งเสริมให้
   สถานทูตอำนวยความสะดวกเรื่องวีซ่า
   – จัดทำยุทธศาสตร์สร้างความเอื้ออำนวยและยอม รับในการเป็นผู้ประกอบการอาชีพ โดยสร้างความเข้าใจให้ลูกค้าที่จะใช้บริการบริษัททัวร์ทราบว่า
   การดำเนินงานของบริษัทมีค่าใช้จ่ายและลูกค้าพึงรับทราบและยินดีที่จะชำระค่า บริการในการให้คำปรึกษาหารือ ที่เรียกว่า Agent Professional Fee
   – เสริมสร้างสมรรถนะและติดอาวุธ พัฒนาความรู้ โดยสร้างความสัมพันธ์แนบแน่นผ่านปฏิบัติการเชิงรุก เพื่อพัฒนาผู้ประกอบการไทยให้มีปฏิสัมพันธ์กับผู้ประกอบการอาเซียนทั้ง 10 ประเทศ และสถานทูตกลุ่ม ASEAN ประจำประเทศไทย
   – จัด Logistic Tour หรือโปรแกรมทัวร์ เพื่อแลกเปลี่ยนและให้มีการพบปะ โดยใช้วิธีการสำรวจ เส้นทางเชื่อมโยงทั้งภูมิภาคอาเซียน
  5. คณะกรรมการฝ่ายวิชาการและฝึกอบรม (Education and Training Committee) เพื่อสร้างมืออาชีพใหม่ๆเข้ามาในวงการและพัฒนาพนักงานให้มีศักยภาพมากขึ้น เช่น การอบรมหัวหน้าทัวร์, พนักงานขายหน้าร้าน และกรุ๊ป Incentive
   – เชิญองค์การส่งเสริมการท่องเที่ยวที่มีสำนักงานในประเทศไทย มาให้ความรู้แก่สมาชิกในการท่องเที่ยว
   – จัดการอบรมเกี่ยวกับเส้นทาง Indochina และอื่นๆอย่างน้อย 2 ครั้งต่อปี รวมถึงการฝึกอบรมใน ด้านเทคนิคการขายโดยผู้ฝึกอบรมมืออาชีพ
   – จัดการอบรมแบบ Luxury Tourism Training 2 ครั้งต่อปี เพื่อให้สมาชิกได้รู้จักและมีความคุ้นเคย กับทีมงานของสมาคมฯ
   14.6 คณะกรรมการฝ่ายบัตรโดยสาร (Ticketing Committee) จะแต่งตั้งจากสมาชิกที่ประกอบธุรกิจขายบัตรโดยสารเครื่องบินเป็นหลัก เพื่อเข้ามาดูแลธุรกิจการขายบัตรโดยสารเครื่องบิน ทั้งการส่งเสริมและการแก้ไขปัญหา เช่น
   – สร้างความสัมพันธ์อันดีกับสายการบินต่างๆ
   – เจรจากับ IATA, BSP เพื่อรักษาผลประโยชน์ให้เป็นธรรม เช่น เรื่อง Bank Guarantee, Insurance, Deposit, Commission
   – ประสานงานกับสมาคมในประเทศกลุ่ม ASEAN เช่น NATAS, MATTA เพื่อขายบัตรโดยสารเครื่องบินและทัวร์ร่วมกันในโครงการ ASEAN AIRPASS
   (HIP HOP PASS) นอกจากนั้น คณะกรรมการบริหารฝ่ายบัตรโดยสาร ยังสามารถแต่งตั้งอนุกรรมการคณะทำงาน ให้เข้ามาช่วยได้ตามความจำเป็น เช่น คณะทำงานแก้ไขปัญหา Commission หรือ เกี่ยวกับ Low – Cost Airlines เป็นต้น
  6. สำนักเลขาธิการ (Secretariat Office) เพื่อ ความสำเร็จของงานต่างๆ สมาคมจะต้องมีพนักงานประจำที่มีประสิทธิภาพเพียงพอ เพื่อสานต่อนโยบายและรองรับแผนงานจากคณะกรรมการฝ่ายต่างๆ ให้บรรลุผล และให้เกิดความต่อเนื่อง สำนักงานเลขาธิการที่เข้มแข็งจึงมีความจำเป็นต่อการบริหารงานสมาคม และจะบริหารโดย ผู้อำนวยการ/ผู้จัดการสมาคม และพนักงานในตำแหน่งต่างๆเท่าที่จำเป็น เช่น พนักงานบัญชีและการเงิน, พนักงานธุรการ เป็นต้น
  7. คณะกรรมการฝ่ายกิจกรรม (Activities Event Committee)
   – ด้านสันทนาการต่างๆ หรือกระชับสัมพันธไมตรี ร่วมกันระหว่าง เอเย่นต์ ผู้ประกอบการ, การ แข่งขันกีฬาประจำปี, งานสังสรรค์ปีใหม่ ฯลฯ
   – ด้านการตลาด และการขาย เช่น การจัดงาน TITF (THAI INTERNATIONAL TRAVEL FAIES) ปีละ 2 ครั้ง และร่วมมือกับกิจกรรมของทางภาครัฐ อาทิ กิจกรรมของ ททท. (การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย) พร้อมทั้งกิจกรรมของทางกระทรวงการท่องเที่ยว