เกี่ยวกับเรา
ชื่อ ตำแหน่ง Name Position
นายธนพล ชีวรัตนพร นายกสมาคม Mr. Thanapol Cheewarattanaporn President
นางสาววชิรา วิชัยวัฒนะ อุปนายก Ms. Wachira Wichaiwatana Vice President
นายสมชาย ชมระกา อุปนายก Mr. Somchai Chomraka Vice President
นางกัลญาณี อัสนี อุปนายก Mrs. Kanlayanee Assanee Vice President
นายยุทธชัย สุนทรรัตนเวช อุปนายก Mr.Yuttachai Soontornrattanavej Vice President
นายโฆษิต เดชวาทิน อุปนายก Mr. Kosit Dejvatin Vice President
นายสาริศ ตันยะกุล อุปนายก Mr.Saris Tanyakul Vice President
นายเจริญ วังอนานนท์ อุปนายก Mr. Charoen Wangananont Vice President
นางสาวทัศนีย์ เกียรติกำจรชัย เลขาธิการ Ms. Tassanee Kiatkamchornchai Hon. Secretary General
นายกิติศักดิ์ ธรรมปริพัตรา เหรัญญิก Mr. Kitisakdi Thamparipattra Hon. Treasurer
นายประวิทย์ ทองวนิชนพคุณ นายทะเบียน Mr. Prawit Tongvanichnobpakhun Registrar
นางบุศรินทร์ คูเกษมรัตน์ ประชาสัมพันธ์ Mrs. Bousarin Kugasemrat Public Relations
นางปรียา กาหลง ปฏิคม Mrs. Preeya Kalong Liaison
นายเกรียงพล ปิยะเอกชัย กรรมการกลาง Mr.Kriangphon Piyaekchai Committee
นางพรรณิภา สุริยรังสิกุล กรรมการกลาง Mrs. Pannipa Suriyarungsikul Committee
นายอนุรักษ์ เกตุเกล้า กรรมการกลาง Mr. Anuruck Ketklao Committee
นายศิเวก สัจเดว กรรมการกลาง Mr. Shivek Sachdev Committee
นายสิทธิชัย อุดมกิจธนกุล กรรมการกลาง Mr. Sitthichai Udomkitthanakul Committee
นายโชติช่วง ศูรางกูร กรรมการกลาง Mr. Chotechuang Soorangura Committee
นายจิตกร วิจารณรงค์ กรรมการกลาง Mr.Jittakorn Wijannarong Committee
นายวิระ คงเย็น กรรมการกลาง Mr.Wira Kongyen Committee
นายพรชนก ศักดิ์ธานี กรรมการกลาง Mr.Pornchanok Sakthani Committee
นายพิศิฐ รัตนเชตกุล กรรมการกลาง Mr.Pisit Ratanachetkul Committee
นายชัยพฤกษ์ ทองคำ กรรมการกลาง Mr. Chaiyapruk Thongkam Committee
นายจักรพันธ์ ลีอธิวัฒน์ กรรมการกลาง Mr. Jakapan Leeathiwat Committee
นางมาลี สุวัฒโนดม กรรมการกลาง Mrs. Malee Suwatnodom Committee
นางสาวภัทรา พรประทีปเทวา กรรมการกลาง Ms. Pattra Phornprathipdeva Committee
นายธีรชัย ลุ้งบาน กรรมการกลาง Mr. Teerachai Loongban Committee
นายเจษฏา โอวาทเวโรจน์ ประธานชมรมภาคเหนือตอนบน Mr. Jedsada Owatwaroj President Chapter TTAA - Northern Chapter
นายทินกร ทองเผ้า ประธานชมรมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ Mr. Thinakorn Thongphao President Chapter TTAA-Northeastern Chapter
นางสิริกร บุญญสิริ ประธานชมรมภาคใต้ตอนบน Mrs. Sirikorn Boonyasiri President Chapter TTAA-Upper Southern Chapter
นายเฉลิมพล อังสุภานิช ประธานชมรมภาคใต้ตอนล่าง Mr. Chalampon Angsupanich President Chapter TTAA-Lower Southern Chapter
นายเอนก ศรีชีวะชาติ ประธานที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ Mr. Anake Srishevachart Hon. Chief Advisor
นายศุภฤกษ์ ศูรางกูร ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ Mr. Suparerk Soorangura Hon. Advisor
นายสุทธิพงศ์ เผื่อนพิภพ ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ Mr. Suthiphong Pheunphiphop Hon. Advisor
นางนวลจันทร์ เพียรธรรม ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ Mrs. Nuanchan Pientam Hon. Advisor
นายชัยรัตน์ ไตรรัตนจรัสพร ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ Mr. Chairat Tritatanajaraspon Hon. Advisor
นายชำนาญ ศรีสวัสดิ์ ที่ปรึกษา Mr.Chamnan Srisawat Advisor
นางสาวมัยรัตน์ พีระญาณ์โกเศส ที่ปรึกษา Ms. Maiyarat Pheerayakoses Advisor
นายกอบฤทธิ์ ตรงคงสิน ที่ปรึกษา Mr. Kobrit Trongkongsin Advisor
นายวิฑูร พึงประเสริฐ ที่ปรึกษา Mr. Vithoon Pungprasert Advisor
นายสุรวัช อัครวรมาศ ที่ปรึกษา Mr. Surawat Akaraworamat Advisor
นายวิทวัส พิทักษ์บวรชัย ที่ปรึกษา Mr. Vitawas Petakbowonchai Advisor
นายขวัญชัย จริยทวีสิน ที่ปรึกษา Mr. Khwanchai Jariyathawisin Advisor
นางสุนันทา เอื้ออำพน ที่ปรึกษา Mrs. Sunanta Euaumpon Advisor
นายเกียรติบุตร เลิศวิทยา ที่ปรึกษา Mr. Kiatibut Lersvidhaya Advisor
นายเอี่ยม เกียรติกำจรชัย ที่ปรึกษา Mr. Eiam Kiatkamchornchai Advisor
นายอภิชาย ติยะจันทร์ ที่ปรึกษา Mr. Apichai Tiyachandra Advisor
นายประสิทธิ์ วงศ์เมธากุล ที่ปรึกษา Mr. Prasit Wongmatakul Advisor
นายกำแหง ตันกำแหง ที่ปรึกษา Mr. Kamhaeng Tankamhaeng Advisor
นายภูมิพิพัฒ มีสำราญ ที่ปรึกษา Mr. Phumphiphat Meesamran Advisor
นายสหนพ เดชยา ที่ปรึกษา Mr. Sahanop Detya Advisor
นายวิบูลย์ กมลโต ที่ปรึกษา Mr. Viboon Kamontho Advisor
นายเอนก นุรักษ์ ที่ปรึกษา Mr. Anek Nurak Advisor
นายประดิษฐ์ วัชระดนัย ที่ปรึกษา Mr. Pradit Vatcharadanai Advisor
นายเจษฎา อนุจารี ที่ปรึกษาด้านกฎหมาย Mr. Jesada Anujaree Legal Advisor