เกี่ยวกับเรา
ชื่อ ตำแหน่ง Name Position
นายสุทธิพงศ์ เผื่อนพิภพ นายกสมาคม Mr. Suthiphong Pheunphiphop President
นายเกรียงพล ปิยะเอกชัย อุปนายก Mr. Kriangphon Piyaekchai Vice President
นายโฆษิต เดชวาทิน อุปนายก Mr. Kosit Dejvatin Vice President
นายเกียรติบุตร เลิศวิทยา อุปนายก Mr. Kiatibut Lersvidhaya Vice President
นายวิบูลย์ กมลโต อุปนายก Mr. Viboon Kamontho Vice President
นายพรชนก ศักดิ์ธานี อุปนายก Mr. Pornchanok Sakthani Vice President
นางณหทัย ตั้งกิตติวุฒิกุล อุปนายก Mrs. Nahathai Tangkittivutikul Vice President
นายเสรษฐวิทย์ ชีรวินิจ อุปนายก Mr. Setthawith Cheravinich Vice President
นายเด่น มหาวงศนันท์ เลขาธิการ Mr. Den Mahawongsanunt Hon. Secretary General
นายมงคล กู้ประเสริฐ เหรัญญิก Mr. Mongkol Kuprasert Hon. Treasurer
นายชัยพร ศุภนิมิตวิเศษกุล นายทะเบียน Mr. Chaiyaporn Supanimitwisetkul Registrar
นางอัญชนา ราชคีรี ประชาสัมพันธ์ Mrs. Anchana Rachkeree Public Relations
นางสาวโสภา สุนีย์สุขวัฒนา ปฏิคม Ms. Sopa Suneesukwatana Liaison
นายอมร กมลเสถียรรัตน์ กรรมการกลาง Mr. Amorn Kamonsatianrat Committee
นายลือชา บินสะเล็ม กรรมการกลาง Mr. Luecha Binsalem Committee
นายนิรุติ เจริญประดิษฐ์ กรรมการกลาง Mr. Nirut Chareanpadit Committee
นายสิทธิชน พินิจฤทธิกร กรรมการกลาง Mr. Sittichon Pinitrittikorn Committee
นางสาวฐิตารีย์ โภคาพัฒนสิทธิ์ กรรมการกลาง Ms. Thitaree Phokhaphatthanasit Committee
นางพิชญ์สินี บุรีเศรษฐกร กรรมการกลาง Mrs. Phisinee Bureesettakorn Committee
นางสาวสาริศา ลิ้มอัครกุญ กรรมการกลาง Ms. Sarlisa Limakkarakool Committee
นายณธัชพงศ์ อิสี กรรมการกลาง Mr. Natouchphong Aisi Committee
นายกิตติวัฒน์ อาภารัฐวรารมย์ กรรมการกลาง Mr. Kittiwat Arparatwararom Committee
นายชัยนวล ขาวบาง กรรมการกลาง Mr. Chainuan Khaobang Committee
นายณรักษ์ศักดิ์ เหตานุรักษ์ กรรมการกลาง Mr. Naraksak Haetanurak Committee
นายเจษฏา โอวาทเวโรจน์ ประธานชมรมภาคเหนือตอนบน Mr. Jedsada Owatwaroj President Chapter TTAA - Northern Chapter
นางสาวนฤมล รักษาภักดี ประธานชมรมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ Ms. Nalumon Raksapakdee President Chapter TTAA-Northeastern Chapter
นางสาวกันยารัตน์ วงศ์สวนนท์ ประธานชมรมภาคใต้ตอนบน Miss Kanyarat Wongsavanon President Chapter TTAA-Upper Southern Chapter
นายเฉลิมพล อังสุภานิช ประธานชมรมภาคใต้ตอนล่าง Mr. Chalampon Angsupanich President Chapter TTAA-Lower Southern Chapter
นางนวลจันทร์ เพียรธรรม ที่ปรึกษา Mrs. Nuanchan Pientam Advisor
นายมนัส พิพัฒนนันท์ ที่ปรึกษา Mr. Manus Pipathananunth Advisor
นายเอนก ศรีชีวะชาติ ที่ปรึกษา Mr. Anake Srishevachart Advisor
นายศุภฤกษ์ ศูรางกูร ที่ปรึกษา Mr. Suparerk Soorangura Advisor
นายกอบฤทธิ์ ตรงคงสิน ที่ปรึกษา Mr. Kobrit Trongkongsin Advisor
นางสาวอรวรรณ เหตานุรักษ์ ที่ปรึกษา Ms. Orawan Haetanurak Advisor
นายสมชาย ศรีรัตนประภาส ที่ปรึกษา Mr. Somchai Sriratanaprapas Advisor
นายณัฐวุฒิ โลกาศิริวัตร ที่ปรึกษา Mr. Nathavut Lokasiriwat Advisor
นายยุทธชัย สุนทรรัตนเวช ที่ปรึกษา Mr. Yuttachai Soontornrattanavej Advisor
นายชํานาญ ศรีสวัสดิ์ ที่ปรึกษา Mr. Chamnan Srisawat Advisor
นายสุรวัช อัครวรมาศ ที่ปรึกษา Mr. Surawat Akaraworamat Advisor
นายวิสูตร กาญจนปัญญาพงศ์ ที่ปรึกษากฎหมาย Mr. Wisoot Karnchanapunyapong Legal Consultant
นางสาวทัศนีย์ เตาวลานนท์ ที่ปรึกษาบัญชี Ms. Tussnee Taovalanont Account Consultant
ดร.สิทธิชัย เครือวุฒิกุล ที่ปรึกษา Dr. Sithichai Klurvudtikul Advisor