เรียนเชิญ สมาชิกสมาคมไทยบริการท่องเที่ยว(TTAA) เข้าร่วมงาน Business-Matching และการสำรวจเส้นทางการท่องเที่ยว ประเทศฟิลิปปินส์

PR ฟิลิปปินส์2

เรียนเชิญ สมาชิกสมาคมไทยบริการท่องเที่ยว(TTAA)

เข้าร่วมงาน Business-Matching และการสำรวจเส้นทางการท่องเที่ยว ประเทศฟิลิปปินส์ โดยสมาคมไทยบริการท่องเที่ยว
ร่วมกับกระทรวงการท่องเที่ยวฟิลิปปินส์ และการท่องเที่ยว ฟิลิปปินส์ ในระหว่างวันที่ 3 – 8 พฤศจิกายน 2561

หมายเหตุ การเดินทางครั้งนี้แบ่งออกเป็น 3 เส้นทาง
รับผู้เดินทางเส้นทางละ 25 ท่าน สงวนสิทธิสมาชิก 1 ราย
มีสิทธิสมัครเข้าร่วมเดินทาง 1 ท่าน และสามารถสำรองสิทธิผู้ติดตามอีก 1 ท่าน
ค่าใช้จ่ายท่านละ 6,900 บาท (ผู้ติดตามท่านละ 9,900 บาท)
กรณีที่ผู้เดินทางไม่สามารถเข้าร่วมงาน Business-Matching
สมาคมฯ ขอสงวนสิทธิในการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายเพิ่ม 10,000 บาท

จดหมายเชิญ
goo.gl/CMvMVZ
รายการเดินทาง 3 เส้นทาง
เส้นทาง A Bohol
goo.gl/H7gRFj
เส้นทาง B Legazpi
goo.gl/R223qH
เส้นทาง C Coron
goo.gl/eiYPYW

แบบตอบรับ
goo.gl/Mx5aXy
ส่งภายในวันศุกร์ที่ 19 ตุลาคม 2561
กรุณาแจ้งรายละเอียดตามแบบตอบรับ
พร้อมแนบสำเนาหนังสือเดินทาง และนามบัตรของผู้เดินทาง
มาทางอีเมล trip@ttaa.or.th

S__2474264