เรียนเชิญประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2561

banner-4

เรียน สมาชิกสมาคมไทยบริการท่องเที่ยว

สมาคมไทยบริการท่องเที่ยว กำหนดจัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2561 ขึ้น ในวันพุธที่ 24 เมษายน 2562 เวลา 13.00 – 19.00 น. ณ ห้องบอลรูม 2 ชั้น 3 โรงแรมดิเอมเมอรัลด์ โดยมีวาระการประชุมดังต่อไปนี้

13.00 – 14.00 น. ลงทะเบียน พร้อมรับประทานอาหารว่าง และเยี่ยมชม Table-Top Sale
14.00 – 18.00 น. ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2561

วาระที่ 1 เรื่องประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
วาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2560 วันพฤหัสบดีที่ 26 เมษายน 2561
วาระที่ 3 รายงานสถานภาพสมาชิก ณ วันที่ 2 เมษายน 2562
วาระที่ 4 รายงานผลการดำเนินงานของสมาคมฯ ในรอบปี 2561-2562
วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติงบดุลและงบการเงินประจำปี 2561 (สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561)
วาระที่ 6 แต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทน
วาระที่ 7 เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

18.00 – 19.00 น. รับประทานอาหารค่ำ

อนึ่ง สมาคมฯ ขอเชิญชวนท่านสมาชิกให้ร่วมจัด Table-Top Sale หรือสนับสนุนของรางวัล เพื่อสร้างพันธมิตร และกระชับความสัมพันธ์ในหมู่มวลสมาชิก ก่อนการประชุม ในเวลา 12.00 – 14.00 น. สมาชิกที่สนใจร่วมจัด Table-Top Sale สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม และแจ้งความจำนงที่เจ้าหน้าที่สมาคมฯ โทร. 0 2214 6175-8 ภายในวันพุธที่ 10 เมษายน 2562 เพื่อจัดสถานที่ไว้รองรับ

หมายเหตุ:
(1) กรุณาตอบรับการเข้าร่วมประชุม แบบตอบรับเข้าร่วม ภายในวันจันทร์ที่ 22 เมษายน 2562
(2) กรุณาตอบรับการเข้าร่วมจัด Table – Top Sale ทางอีเมล ttaa@ttaa.or.th หรือโทรสาร 0 2214 6179 ภายในวันพุธที่ 10 เมษายน 2562
(3) สมาชิก 1 ราย สามารถใช้สิทธิเข้าร่วมประชุมได้ 1 ท่านโดยไม่มีค่าใช้จ่าย กรณีมีผู้ติดตาม กรุณาชำระค่าใช้จ่ายกับเจ้าหน้าที่สมาคมฯ หน้าห้องประชุม ท่านละ 1,500 บาท
(4) กรุณานำเอกสารประกอบการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2561 มาในวันประชุม
(5) ท่านสามารถศึกษาข้อบังคับของสมาคมฯ เพิ่มเติมได้ที่นี่ คลิก

S__2474264