เชิญเข้าร่วมอบรม “กลยุทธ์การต่อยอดและเติบโตทางธุรกิจท่องเที่ยว”

กลยุทธ์การต่อยอดและเติบโตทางธุรกิจท่องเที่ยว
เรียน สมาชิกสมาคมไทยบริการท่องเที่ยว

ขอเชิญเข้าร่วมอบรม “กลยุทธ์การต่อยอดและเติบโตทางธุรกิจท่องเที่ยว” โดยได้รับเกียรติจาก ดร. สันติธร ภูริภักดี อาจารย์ประจำ หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตสาขาวิชาการจัดการ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร และอาจารย์รัฐวิชญ์ ชัยศิริพานิช วิทยากรอิสระ ซึ่งเป็นบุคคลที่มีความรู้มากประสบการณ์มาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับท่านสมาชิก ในวันพฤหัสบดีที่ 16 พฤษภาคม 2562 เวลา 9.30 – 15.30 น. ณ ห้องประชุม 30 ปี TTAA อาคารพญาไท พลาซ่า ชั้น 5

กรุณาส่งแบบตอบรับกลับมาภายใน วันจันทร์ที่ 13 พฤษภาคม 2562
หากสมาชิกท่านใดสนใจ สามารถสมัครทันทีได้ที่นี่
ลงทะเบียนเข้าอบรม
จดหมายเชิญสมาชิก
S__2474264