ประกาศรายชื่อผู้โชคดีจากกิจกรรมการจับรางวัลในงานเที่ยวทั่วไทยไปทั่วโลกครั้งที่ 20

ประกาศรายชื่อผู้โชคดีจากกิจกรรมจับรางวัลประจำวันที่ 15กุมภาพันธ์ 2560

รางวัลคูปองเงินสดมูลค่า 10,000บาท จำนวน 25 รางวัล

1. พงษ์ศักดิ์ จริวงศ์ธนาส
2. สุรัตน์ วรวุฒิวัฒน์
3. ลัดดา หาญกีรติกำจร
4. เกษรา ประกอบพรณ์
5. เกศินี อดุลประวิตรชัย
6. ปริณดา ศักดานรเศรษฐ์
7. สุรภา ศิริคงเจริญ
8. ฤทธิ์ณรงค์ ดณุวัฒนาการ
9. สุนีย์ อรุณวัฒนาสกุล
10. สายฝน สิทธิกช
11. สุพจน์ ลาภะสิทธินุกูล
12. ไพลิน พีระพันธ์
13. อมรดา ประเสริฐสุด
14. วรรณวนัช วารีชื่น
15. สุระพิณ สมสืบ
16. ธัญวรัตณ์ จิรายุวัฒนา
17. นรินทร์ จิรายุวัฒนา
18. ภัทร ตันเจริญ
19. พรรณพิสุทธิ์ กรีกุล
20. บุบผา พิชญ์พงศา
21. ถาวร บุญญาพิทักษ์ธำรง
22. ณิชาพร ลาภะสิทธินุกูล
23. Angkana N.
24. ฐานกฤต ฐานิตสกุล
25. วารุณี กุมาร

รางวัลจักรยาน จำนวน 20รางวัล 

1. ภูธิญาณ์ จันทมณี
2. ธัธฐน์ วิริยะสุมน
3. กริช ศักดิ์สิทธิกร
4. วรัญรัตน์ กิตติบุญโญภาส
5. ไพลิน พีระพันธ์
6. จิรารัตน์ วงษ์ษา
7. อดิศร อรัณยวงศกร
8.ไตรภพ โกศลวิทยาธรรม
9.สิริกานต์ อปริมาณ
10. พรนิภา เกียรติวิศาลชัย
11. นพวรรธนี ใจสำราญ
12. นนลณีย์ อิงคะทวีรุจน์
13. ชัยธน ลาภาสิทธินุกูล
14. ตุลินทร เอื้อวิทยา
15. ดารารัตน์ บุญสนธิ
16. พชรพล ตันเจริญ
17. พงศธร มานะต่อ
18. รัตนา นันต์จารุวาส
19. สายันต์ บุญแข่ง
20. ศิริวรรณ บุญญาพิทักษ์ธำรง

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –  – – – – –

ประกาศรายชื่อผู้โชคดีจากกิจกรรมจับรางวัลประจำวันที่ 16กุมภาพันธ์ 2560

รางวัลคูปองเงินสดมูลค่า 10,000บาท จำนวน 25 รางวัล

1. ธงชัย ศรีพยัคฆ์
2. ธิดา เกียรติทวีพงษ์
3. สุนทรี จิตต์สว่างดี
4. ชัยเลิศ สัตยาประเสริฐ
5. นันทพร ศรีวิเศษ
6. ณภาพร ศรีวิกรม
7. ภัทรสิทธิ์ สิทธาภา
8. รสสุคนธ์ จริสารพัตนกุล
9. วิโรจน์ ทิพย์ญาชัย
10. นิตยา ตันติกุลรังสี
11.ธิตินัย พันธุวิชาติกุล
12. วุฒิเดชัยกร นพพลกรัง
13. เพียวพงศ์ ศรีสุภัคพร
14. จิรเมธ เฟื่องวรรธนะ
15. ชไมพร มุกดาปราญ
16. สายทิพย์ วีระวุฒิพล
17. ศักดิ์ชาย ชาตไพสิฐ
18. วลัยรักษ์ เจนเจริญพันธ์
19. สุขวสา ตันตยานฤวุฒิ
20. เพชรมณี วิริยะสืบพงศ์
21. พรชัย วณาโรจน์
22. ณิศรา ชนศรีศักดา
23.ดมุช อัมรานนท์
24. พิทยา นากรธรรม
25. เยาวลักษณ์ นอร์ตั้น

รางวัลจักรยาน จำนวน 20รางวัล 

1. วรรณรดา ชวนานนท์
2. ธารารัตน์ อัศวพันธา
3. Viraporn kreewongse
4. ณัฎฐาภคพร ลิ้มศิริรัตนกุล
5. อัมพร สมบัติธนสุข
6. จารุพงศ์ ภาคนะภา
7. ภัทรา สุวรรณบาตร
8. นลิณี โสพิศสถิต
9. สวพร จิตรานุเคราะห์
10. ณิชานันท์ ตากสุนทร
11. ชัยณรงค์ ชวนานนท์
12. สุทธิรักษ์ วังพล
13. นัทธิ์อัณณ์ ชัยสิทธิ์
14. เขมะพิมพ์ ทับทิมทอง
15. สุขวสา ตันตยานฤวุฒิ
16. วชิระ สันต์
17. บรรบต ศรีวิกรม
18. อรทัย สมบัติเสถียร
19. มยุรี บุญชูใจ
20. วิไล ตั้งควรวคุณ

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –  – – – – –

ประกาศรายชื่อผู้โชคดีจากกิจกรรมจับรางวัลประจำวันที่ 17กุมภาพันธ์ 2560

รางวัลรถยนต์ MG3  จำนวน 1คัน

” คุณ อมรดา ประเสริฐสุด ”

รางวัลคูปองเงินสดมูลค่า 10,000บาท จำนวน 25 รางวัล

1. วิรัช ฟูธนสารเสถียร
2. วิชชัญ ชมเชิงแพทย์
3. ยิ่งยง วงศ์พิพิธ
4. ปิยพร
5. ศิวัจน์ ศิระพิริยะพร
6. ณัฐฎ์ภพ หวังดุลยกิจ
7. พรเพ็ญ ประเทืองสุขสกุล
8. เฉลย คนคม
9. พาฝัน ฉัตรฤทธิ์
10. วรเทพ บูรณบุษกร
11.ชวรัญชน์ เลิศคชลักษณ์
12.อรรถชัย ราชุรัช
13.รุ่งวดี มธุรพร
14.จิรายุส มธุรพร
15. จิรพร นาคสกุล
16. สุนันท์ จารุกิจกิตติคุณ
17. สมชาย สุทธิไวยกิจ
18. อภิชัย ฉัตรากร
19. ปวีณา วณาเกษมสันต์
20. เยาวลักษณ์ นอร์ตั้น
21. ธัญญ์นรี ศรีศุภวัฒน์
22.จิตราภรณ์ สำเหนียก
23.วิชา จงบุญประเสริฐ
24.พัชพร เหลืองแสงทอง
25.สุกมัย ศรีสวัสดิ์กุล

รางวัลจักรยาน จำนวน 20รางวัล 

1.สันติ วิริยะสันพร
2.ทศพร แก้วขวัญไกร
3.ดวงพร ภัทรภูติกูล
4.ธงชัย ศรีพยัคฆ์
5.จีรวัฒน์ รัตนวงศ์สว่าง
6.สุพจนา มธุรพร
7.เกตุ วรกำธร
8.ทิพวรรณ วีระชาญชัย
9.เนาวรัตน์ คงสมบูรณ์
10.พิพัฒน์ คณานุวัฒน์
11.ชาคริยา โชคชัยกมล
12.กานต์พงศ์ ตระกูลเจริญยิ่ง
13.ลิชฌากร มานะประเสริฐศักดิ์
14.จุฑารัตน์ วนศิริกุล
15. กิตติ พงษ์โสภิต
16.เตชินี อนุวัตเมธี
17. พิสุทธิ์ จารุวงศ์พันธ์
18.เรวดี มธุรพร
19.วราภรณ์ เพิ่มภูเขียว
20. วรัญญา มาลีเมกร

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –  – – – – –

ประกาศรายชื่อผู้โชคดีจากกิจกรรมจับรางวัลประจำวันที่ 18กุมภาพันธ์ 2560

รางวัลคูปองเงินสดมูลค่า 10,000บาท จำนวน 25 รางวัล

1. วิภาภัทร ภัทรพิบูล
2. ศิรเศรษฐ์ ดุลยากร
3. สุวิมล พรอรุณสถาพร
4. สันติ ดุลยากร
5. เอกเพชร ชันซื่อ
6. จักรพงษ์ วัชรเขม
7.วัญเพ็ญ ลีพงษ์
8. นภา รัศมีกอบกุล
9.สมพร ประชุมศรี
10.วารุณี บัวแย้ม
11.ชัยเลิศ สัตยาประเสริฐ
12.สุรศักดิ์ สงวนสุข
13.มาลินี ชูวิทย์
14.จงจิต ม่วงละแอ
15.ภูธเรศ ภูมิพิชญดำรง
16.ฐาปนี จาตุนิตานนท์
17.ดิว 08837793TITF
18.วิโรจ 08182137TITF
19.สมศรี รุ่งวรโสภิต
20.วรรษมน ไตรยศักดา
21.ธนภัทร จันทโรจน์
22.ลักขณา พะลัง
23.กฤติกา โกสุมภิสวรรค์
24.ธนิกานต์ ทารอรุณ
25.อภิชาติ สุชีวงษ์พนธ์

รางวัลจักรยาน จำนวน 20รางวัล 

1.อมรรัตน์ ชลาภิรมย์
2.ธีรศักดิ์ ธนาศรีมงคล
3.SUPREEYA KULTHAVEESUP
4.สัญชัย คงเทียม
5.นันทนา กลิ่นธิการ
6.หนึ่งฤทัย สุขสวัสดิ์
7.รัตนา ฉัตทศาสตร์รัศมี
8.อาลัย 08158221TITF
9.นภัทร พุทธคุณขจร
10.หฤทัย ราชศิริส่งศรี
11.รดานุช โถสุวรรณจินดา
12.สุชาติ ทุมจุรีรัตน์
13.เอกรัตน์ จินันทุยา
14.ฉัตรสุดา เพื่มจินดา
15.ชมณิศา แก้วสะอาด
16.วรรวิภา บัวแย้ม
17.ชวิน
18.จรรยา ศิริเอี้ยวพิกุล
19.เกรียงศักดิ์ เหลี่ยมลิขิต
20.ชาญชัย วจนะวิชากร

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –  – – – – –

ประกาศรายชื่อผู้โชคดีจากกิจกรรมจับรางวัลประจำวันที่ 19กุมภาพันธ์ 2560

รางวัลรถยนต์ MG3  จำนวน 1คัน

” คุณสมพล แก้วบุญเรือง ”

รางวัลจักรยาน จำนวน 20รางวัล

1. สุวิทย์ เลาหะพลวัฒนา
2. พิชญาภา เรืองบุญสุข
3. สุวรรณา ทึ่งวัฒโนทัย
4. รนิดา ทองอร่ามเวช
5. นวลจันทร์ อภิรมย์อนงค์
6. สุรศิษฎ์ สิทธิกลมเลิศ
7. อุไร อุตโรทัย
8. ตุลยา อิงคกุล
9. พวงทิพย์ วรวัฒนพิบูลย์
10. สาธร ปิ่นสิรานนท์
11. จงรักษ์ อัศนี
12. ศินาเรศ เจริญพาโชค
13. นิลุบล เหลืองรับรอง
14. ศรีสุนันทน์ วงษ์ทศรัตน์
15. หญิงนิตย์ กมลกิตตินนท์
16. ฉัตรชัย ชนนนันทกุล
17. อุทัยรส
18. วิภาวี จันทรโรทัย
19. สุพพัตรา ถาวรธนบุตร
20. สิริพร ทักษิณากิจ