ข่าวสารและกิจกรรม

ข่าว TTAA


กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเชิญคณะกรรมการสมาคมไทยบริการท่องเที่ยวเข้าร่วมประชุม เรื่อง “การกำหนดแนวทางกำกับดูแลธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์”

เมื่อวันพุธที่ 11 เมษายน 2561 ที่ผ่านมา กระทรวงการท่องเ … อ่านต่อ