นายก TTAA ร่วมแสดงความยินดีกับคุณชัยรัตน์ ไตรรัตนจรัสพร ท่านที่ปรึกษา TTAA ในโอกาสรับตำแหน่งประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (สทท.)

S__13451348

คุณธนพล ชีวรัตนพร นายกสมาคม และคุณกัลญาณี อัสนี อุปนายก ร่วมแสดงความยินดีที่คุณชัยรัตน์ ไตรรัตนจรัสพร ท่านที่ปรึกษาสมาคมไทยบริการท่องเที่ยว(TTAA) ได้รับตำแหน่งประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (สทท.) และจบปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (การท่องเที่ยว) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ณ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ในวันพุธที่ 28 พฤศจิกายน 2561

S__2474264