บริการ

การอบรม “มาเป็นหัวหน้าทัวร์ขั้นเทพกันดีกว่า”

สมาคมฯ จัดอบรม “มาเป็นหัวหน้าทัวร์ขั้นเทพกันดีกว่า” โดยวิทยากร นายธนากร ชยางศุ อดีตอาจารย์รับเชิญการอบรมมัคคุเทศก์ของ
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ และมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม และมัคคุเทศก์ซึ่งได้รับรางวัลมัคคุเทศก์ดีเด่นประจำปี 2543 ของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2559 ที่ห้องประชุม 30 ปี TTAA มีผู้เข้ารับการอบรม 53 คน

เอกสารประกอบการอบรมหัวหน้าขั้นเทพ
หัวข้อการอบรมการเป็นหัวหน้าทัวร์ขั้นเทพ