บริการ

การอบรม “การจัดการความเสี่ยงสำหรับผู้บริหาร”

สมาคมฯ จัดอบรม “การจัดการความเสี่ยงสำหรับผู้บริหาร” โดยวิทยากร ดร.ธีริน วาณิชเสนี ผู้อำนวยการ ศูนย์วิจัยและกรณีศึกษาทางธุรกิจ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2558 ที่ห้องประชุม 30 ปี TTAA มีผู้เข้ารับการอบรม 25 คน

CV Teerin Thai Consulting
Risk-Management Teerin
Risk Management for Executives