บริการ

การบรรยายพิเศษ “ท่องซาฟารี แอฟริกา”

สมาคมฯ จัดการบรรยายพิเศษ “ท่องซาฟารี แอฟริกา” โดยวิทยากร นายปองพล อดิเรกสาร เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2558 ที่โรงแรมตวันนา
มีผู้เข้าฟังบรรยาย 112 คน

History Pongpol
Map ซาฟารี
กำหนดการอบรมซาฟารี 2
บรรยาย African Safari ท่องซาฟารีแอฟริกา
หัวข้อการบรรยายซาฟารี