TTAA ได้รับรางวัลสมาคมการค้ายอดเยี่ยม ในงานพิธีมอบรางวัลสมาคมการค้าดีเด่น ประจำปี 2561

46496102_2192047317473143_1037679779639197696_nedit

กระทรวงพาณิชย์โดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ร่วมมือกับสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย ได้จัดพิธีมอบรางวัลสมาคมการค้าดีเด่นประจำปี 2561 โดยสมาคมไทยบริการท่องเที่ยวได้รับรางวัลสมาคมการค้ายอดเยี่ยม คือ ได้รับผลการประเมินดีเด่น จำนวน 4 มิติ ประกอบด้วย
มิติที่ 1 ผลสำเร็จตามกรอบพันธกิจของสมาคม
มิติที่ 2 ความสามารถในการบริหารจัดการ
มิติที่ 3 คุณภาพของการให้บริการ
มิติที่ 4 การพัฒนาองค์กร
ซึ่งมีคุณ ศุภฤกษ์ ศูรางกูร ท่านที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ ขึ้นรับมอบรางวัล เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 22 พฤศจิกายน 2561 ณ โรงแรมดุสิตธานี กรุงเทพ

S__2474264