TTAA ร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็น จากภาคเอกชน (Market Sounding) การศึกษากำกับการใช้ประโยชน์รางและจัดทำกฎระเบียบเพื่อรองรับการขนส่งทางรางในเส้นทางหลักของประเทศ และระหว่างประเทศ

3

วันอังคารที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564

นายสุทธิพงศ์ เผื่อนพิภพ นายกสมาคมไทยบริการท่องเที่ยว มอบหมายให้ นายณธัชพงศ์ อิสี กรรมการกลาง เข้าร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็น จากภาคเอกชน (Market Sounding) การศึกษากำกับการใช้ประโยชน์รางและจัดทำกฎระเบียบเพื่อรองรับการขนส่งทางรางในเส้นทางหลักของประเทศ และระหว่างประเทศ

ณ ห้องประชุมอีเทอร์นิตี้ ชั้น G โรงแรมพลูแมน คิงเพาเวอร์ กรุงเทพมหานคร