TTAA : เชิญร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2563

songkran-1

เรียน    สมาชิกสมาคมไทยบริการท่องเที่ยว (TTAA)

สิ่งที่แนบมาด้วย  1. จดหมายเชิญประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2563
2. รายงานการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2562 วันพุธที่ 29 กรกฎาคม 2563
3. แบบตอบรับเข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2563
4. แบบตอบรับเข้าร่วม ตลาดนัดคนทำทัวร์

ด้วยสมาคมไทยบริการท่องเที่ยว กำหนดจัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2563 ขึ้น ในวันพฤหัสบดีที่ 22 เมษายน 2564 เวลา 12.00 – 22.00 น. ณ ห้องประชุมไทยจิตรลดา แกรนด์ บอลรูม ชั้น 2 โรงแรม แบงค็อก แมริออท มาร์คีส์ ควีนส์ปาร์ค กรุงเทพ สุขุมวิท 22 โดยมีวาระการประชุมดังต่อไปนี้

12.00-13.30 น.          ลงทะเบียน พร้อมรับประทานอาหารว่าง และเยี่ยมชมตลาดนัดคนทำทัวร์

13.30-16.30 น.          ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2563

วาระที่ 1          เรื่องประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

วาระที่ 2          รับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2562 วันพุธที่ 29 กรกฎาคม 2563

วาระที่ 3          รายงานสถานภาพสมาชิก ณ วันที่ 1 เมษายน 2564

วาระที่ 4          รายการผลดำเนินงานและกิจกรรมของสมาคม

วาระที่ 5          พิจารณาอนุมัติงบดุล งบการเงินประจำปี 2563 และแต่งตั้งผู้สอบบัญชี กำหนดค่าตอบแทน

วาระที่ 6          รับรองแก้ไขข้อบังคับชมรมไทยบริการท่องเที่ยว

วาระที่ 7          เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

18.30-22.00 น.          รับประทานอาหารค่ำ

เนื่องจากเป็นการประชุมใหญ่สามัญประจำปี ตามข้อบังคับหมวดที่ 7 ข้อ 31 ระบุว่า ในการประชุมใหญ่สามัญ จะต้องมีสมาชิกมาประชุมหนึ่งในสี่ของจำนวนสมาชิกสามัญและวิสามัญ จึงจะถือเป็นองค์ประชุม สมาคมฯ จึงใคร่ขอความร่วมมือจากท่านสมาชิก กรุณาเข้าร่วมประชุมครั้งนี้ เพื่อให้การประชุมสำเร็จลุล่วงไปในคราวเดียว

อนึ่ง สมาคมฯ ใคร่ประชาสัมพันธ์ และย้ำถึงประเด็นสำคัญ ที่เกี่ยวข้องกับการใช้สิทธิของสมาชิก ในการประชุมใหญ่และการเลือกตั้ง ดังต่อไปนี้

(1)  เฉพาะสมาชิกสามัญเท่านั้นที่มีสิทธิในการรับเลือกตั้งเป็นกรรมการ ออกเสียงลงคะแนน และลงมติในที่ประชุมใหญ่ ทั้งนี้สมาชิกสามัญผู้นั้นต้องไม่ค้างชำระค่าบำรุงสมาคม (ข้อบังคับ ข้อ 14.6)

(2)  สมาชิกสามัญที่มีสิทธิในการรับเลือกตั้งเป็นกรรมการ ออกเสียงลงคะแนน และลงมติในที่ประชุมใหญ่นั้น จะต้องเป็นสมาชิกสามัญมาไม่น้อยกว่า 90 วัน ก่อนวันเลือกตั้ง (สมัครเป็นสมาชิก และชำระค่าบำรุงสมาคมฯ ก่อนวันที่ 30 เมษายน 2563) (ข้อบังคับ ข้อ 14.7)

(3)  บุคคลที่สามารถออกเสียงลงมติในการประชุมใหญ่ ออกเสียงเลือกตั้ง หรือสมัครเข้ารับเลือกตั้ง ในนามของนิติบุคคล ซึ่งเป็นสมาชิกสามัญ ต้องเป็น 1 ใน 3 ของบุคคล ซึ่งมีรายชื่ออยู่ในเอกสาร ที่ได้แจ้งข้อมูลต่อสมาคมไทยบริการท่องเที่ยว ไม่น้อยกว่า 30 วัน ก่อนวันออกเสียงลงมติในการประชุมใหญ่ ออกเสียงเลือกตั้ง หรือสมัครเข้ารับเลือกตั้ง สมาชิกสามัญต้องเสนอชื่อบุคคลระดับบริหารในนิติบุคคลนั้นๆ ไม่เกิน 3 ท่าน เป็นตัวแทนไว้เพื่อออกเสียงลงมติในการประชุมใหญ่ ออกเสียงเลือกตั้ง หรือสมัครเข้ารับเลือกตั้ง และสิทธิดังกล่าวไม่สามารถมอบอำนาจช่วงได้ (ข้อบังคับ ข้อ 8)

(4)  ในกรณีที่สมาชิกไม่ได้แจ้งรายชื่อผู้แทนต่อสมาคมฯ สมาคมฯ จะอ้างอิงรายชื่อผู้แทน จากชื่อของกรรมการ หรือหุ้นส่วนผู้จัดการ ซึ่งสามารถลงชื่อผูกพันนิติบุคคล จากหนังสือรับรองนิติบุคคล ของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

ทั้งนี้ สมาคมฯ กำหนดมาตรการ และแนวปฏิบัติในการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2563 ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค Covid-19 ดังนี้

  1. จะมีจุดคัดกรองตามแนวปฏิบัติของกรมควบคุมโรคบริเวณทางเข้าโรงแรม (Lobby) และบริเวณหน้าห้องประชุม ชั้น 2 ในการนี้ การต่อแถว ณ จุดคัดกรอง จุดตรวจเอกสาร จุดลงทะเบียน จะเว้นระยะห่าง 1 เมตร
  2. กรณีที่ตรวจพบผู้ที่มีความเสี่ยง ได้แก่ ผู้ที่มีอุณหภูมิร่างกายตั้งแต่ 37.5 องศาเซลเซียสขึ้นไป สมาคมฯ ไม่อนุญาตให้ผู้ที่มีความเสี่ยงดังกล่าวเข้าห้องประชุม
  3. จัดที่นั่งในห้องประชุม ให้มีระยะห่างระหว่างเก้าอี้อย่างน้อย 1 เมตร ทำให้สามารถรองรับผู้เข้าร่วมประชุมได้ประมาณ 250 ที่นั่ง
  4. จัดให้มีการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมผ่าน QR Code ของแอพพลิเคชั่นไทยชนะ
  5. การบริการอาหารว่างบรรจุกล่อง และอาหารค่ำเป็นรายการอาหารชุด

นอกจากนี้ สมาคมฯ ขอเชิญชวนท่านสมาชิกให้ร่วมจัด ตลาดนัดคนทำทัวร์ หรือสนับสนุนของรางวัล เพื่อสร้างพันธมิตร และกระชับความสัมพันธ์ในหมู่มวลสมาชิก ก่อนการประชุม ในเวลา 12.00-13.30 น. สมาชิกที่สนใจร่วมจัดตลาดนัดคนทำทัวร์ สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม และแจ้งความจำนงที่เจ้าหน้าที่สมาคมฯ โทร. 0 2214 6175-8 ภายในวันศุกร์ที่ 2 เมษายน 2564 เพื่อจัดสถานที่ไว้รองรับ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

(นายสุทธิพงศ์ เผื่อนพิภพ)

นายกสมาคมไทยบริการท่องเทียว

หมายเหตุ: (1)  กรุณา ตอบรับเข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2563  ภายในวันศุกร์ที่ 2 เมษายน 2564

(2)  กรุณาตอบรับการเข้าร่วมจัดตลาดนัดคนทำทัวร์ ทางอีเมล ttaa@ttaa.or.th หรือโทรสาร 0 2214 6179 ภายในวันศุกร์ที่ 16 เมษายน 2564

(3)  สมาชิก 1 ราย สามารถใช้สิทธิเข้าร่วมประชุมได้ 1 ท่านโดยไม่มีค่าใช้จ่าย กรณีมีผู้ติดตาม กรุณาแจ้งให้สมาคมฯ ทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 5 วัน พร้อมชำระค่าใช้จ่ายท่านละ 1,000 บาท ทางบัญชีธนาคารกรุงเทพ สาขาราชเทวี ชื่อบัญชี สมาคมไทยบริการท่องเที่ยว ประเภทบัญชีสะสมทรัพย์ เลขที่บัญชี 123-4-48508-2 (เพียงบัญชีเดียวเท่านั้น) ทั้งนี้ กรุณาส่งเอกสารยืนยันการโอนมายังสมาคมฯ ในทันที เพื่อเป็นการยืนยันการชำระเงิน

(4)  กรุณานำเอกสารประกอบการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2563 มาในวันประชุม

(5)  อ่าน ข้อบังคับของสมาคมฯ เพิ่มเติม

ผู้ประสานงาน : นางสาวชโลทร เยี่ยมญาติ
โทร  : 0 2214 6175-8 ต่อ 101