TTAA แจ้งเลื่อน การประชุมสมาชิก ประจำเดือน มกราคม 2564

S__28467811

แจ้งเลื่อน การประชุมสมาชิก ประจำเดือน มกราคม 2564

เนื่องจาก สถานการณ์การแพร่ระบาดของ Covid-19 ระลอกใหม่ ที่อยู่ในช่วงการเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาด

ทางสมาคมฯ ได้ตระหนักถึงสถานการณ์ดังกล่าว และ เพื่อดำเนินการให้สอดคล้องตามมาตรการภาครัฐในการควบคุมการแพร่ระบาดของ Covid-19

โดยให้ลดการออกจากสถานที่พักอาศัย และรักษาระยะห่างระหว่างบุคคล รวมถึงการทำกิจกรรมต่างๆ ที่มีการรวมกลุ่มเป็นจำนวนมาก

ทางสมาคมฯ จึงขอเลื่อนการประชุมสมาชิก TTAA นี้ไปออกก่อน

ทั้งนี้หากสถานการณ์ Covid-19 ดีขึ้น สมาคมฯ จะแจ้งการจัดประชุมให้ท่านสมาชิก รับทราบอย่างทั่วถึงในโอกาสถัดไป

ขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้
นายสุทธิพงศ์ เผื่อนพิภพ
นายกสมาคมไทยบริการท่องเที่ยว