TTAA : ประชาสัมพันธ์การสำรองคิววัคซีนเข็มที่ 1

unnamed (2)

เรียน    สมาชิกสมาคมไทยบริการท่องเที่ยว (TTAA)

สิ่งที่แนบมาด้วย

1. จดหมายการสำรองคิววัคซีนเข็มที่ 1
2. ลงทะเบียนขอรับวัคซีน 
3. Line Group ห้องวัคซีนเพื่อสมาชิกTTAA

ตามที่สมาคมไทยบริการท่องเที่ยว ได้ทำหนังสือขอรับวัคซีนจากกรมการแพทย์ และได้รับการตอบรับเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ส่วนหนังสือขอรับวัคซีนซิโนฟาร์มจากราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์นั้น ทางราชวิทยาลัยฯ ได้ให้ผู้ขอรับวัคซีนลงทะเบียนผ่านระบบของราชวิทยาลัยฯ ด้วยตนเอง ตามที่สมาคมฯ ได้ชี้แจ้งไปแล้วนั้น

สมาคมฯ ขอขอบคุณความร่วมมือจากทุกภาคส่วน ทั้งเพื่อนสมาชิกที่ช่วยกันหาวัคซีน และประสานงานให้สมาชิกได้รับการฉีดวัคซีน ทั้งนี้ ถ้าสมาชิกท่านใดยังไม่ได้รับการฉีดวัคซีน และยังต้องการวัคซีนอยู่ ทางสมาคมฯ ขอแจ้งว่า ขณะนี้ ท่านที่ปรึกษาของสมาคมฯ ได้รับการจัดสรรเป็นกรณีพิเศษจากโรงพยาบาลภาครัฐ จำนวนประมาณ 5-10 คนต่อครั้ง ถ้าสมาชิกท่านใดต้องการฉีดวัคซีน กรุณาแจ้งความประสงค์มายังสมาคมฯ โดยการกรอกแบบฟอร์ม พร้อมแนบสำเนาบัตรประชาชนและหมายเลขโทรศัพท์มือถือของผู้ที่ขอรับวัคซีนมาที่สมาคมฯ โดยจำกัดจำนวนผู้ขอรับวัคซีน บริษัทละไม่เกิน 5 คน เมื่อสมาคมฯ ได้รับการยืนยันฉีดวัคซีนแล้ว จะโทรสอบถามท่านที่ลงชื่อไว้ตามลำดับ ถ้าท่านได้รับการฉีดวัคซีนจากที่อื่นในระหว่างรอ หรือต้องการยกเลิกการจอง ท่านสามารถแจ้งความประสงค์ได้ สมาคมฯ จะทำการเลื่อนชื่อท่านอื่นๆ ขึ้นมา โดยไม่มีการแทรกคิว

ทั้งนี้ สมาคมฯ หวังเป็นอย่างยิ่งว่า สมาชิกทุกท่านจะได้รับการฉีดวัคซีนโดยเร็ว และเราจะปลอดภัยจากโควิดไปด้วยกัน

ติดตามข่าวสาร เรื่องวัคซีนโดยเฉพาะ ห้องวัคซีนเพื่อสมาชิกTTAA : http://line.me/ti/g/JWwFAd5UDk

ขอแสดงความนับถือ

(นายสุทธิพงศ์ เผื่อนพิภพ)

นายกสมาคมไทยบริการท่องเทียว
ผู้ประสานงาน : วศินี ภมรพล
โทร  : 0 2214 6175-8 ต่อ 108