การอบรม Facebook Marketing

เมื่อวันอังคารที่ 17 มกราคม 2560 ที่ผ่านมา ทีมยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาบุคลากร และฝึกอบรม ได้จัดการฝึกอบรมเรื่อง “Facebook Marketing” ครั้งที่ 1 ขึ้น ณ ห้องประชุม 30 ปี TTAA สมาคมไทยบริการท่องเที่ยว โดยได้รับเกียรติจาก
1.คุณวิลาสินี กุลบวรรัตน์ Digital Marketer
2.คุณคณิศ ลือชาชัยวงศ์ Senior Specialist – Digital Advertising (Facebook)
สองผู้เชี่ยวชาญจาก Ready Planet Co.,Ltd มาให้ความรู้และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับสมาชิก โดยมีผู้รับการอบรมจำนวนรวม 55 ท่าน

E-news อบรมหลักสูตร “Facebook Marketing” ครั้งที่ 1