การอบรมหลักสูตร “LINE@ for SMEs” ครั้งที่ 1

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 9 กุมภาพันธ์ 2560 ที่ผ่านมา ทีมยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาบุคลากร และฝึกอบรม ได้จัดการฝึกอบรมเรื่อง “LINE@ for SMEs” ครั้งที่ 1 ขึ้น ณ ห้องประชุม 30 ปี TTAA สมาคมไทยบริการท่องเที่ยว โดยได้รับเกียรติจาก คุณวิลาสินี กุลบวรรัตน์ Digital Marketer ผู้เชี่ยวชาญจาก Ready Planet Co.,Ltd มาให้ความรู้และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับสมาชิก โดยมีผู้รับการอบรมจำนวนรวม 52 ท่าน

E-News การอบรมหลักสูตร “LINE@ for SMEs” ครั้งที่ 1