การอบรมหลักสูตร “ถ่ายภาพด้วยมือถือ แบบมือโปร”

เมื่อวันจันทร์ที่ 23 มกราคม 2560 ที่ผ่านมา ทีมยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาบุคลากร และฝึกอบรม ได้จัดอบรมหลักสูตร “การถ่ายภาพด้วยมือถือ แบบมือโปร” รอบที่ 2 ขึ้น ณ ห้องประชุม 30 ปี TTAA สมาคมไทยบริการท่องเที่ยว โดยได้รับเกียรติจาก จากคุณพิภพ พานิชภักดิ์ มาให้ความรู้แก่ผู้รับการอบรมจำนวนรวม 46 ท่าน

E-News การอบรมหัวข้อ “การถ่ายภาพด้วยมือถือ แบบมือโปร” รอบที่2