news and activities

Training: “Providing Reality with Tours to America-Canada” on 22 March, 2016.

วันที่ 22 มีนาคม 2559 การอบรมหลักสูตร “รู้ให้จริงกับการทำทัวร์ อเมริกา/แคนาดา”
โดยคุณวาสนา ไพศาลอัคนี จำนวน 52 คน