news and activities

Training for the TTAA Chapter in Phuket province on 4-5 November, 2015.

โครงการอบรมสัญจรชมรมไทยบริการท่องเที่ยวส่วนภูมิภาค จังหวัดภูเก็ต
วันที่ 4-5 พฤศจิกายน 2558 เวลา 09.00 น. – 16.00 น.
ณ โรงแรม Ramada Phuket Deevana จังหวัดภูเก็ต