ขอแสดงความยินดี กับคุณเจริญ วังอนานนท์ บริษัท กังวาล ฮอลิเดย์ ได้รับเลือกให้ดำรงตำแหน่งนายกสมาคมไทยบริการท่องเที่ยว

ขอแสดงความยินดีกับคุณเจริญ วังอนานนท์ บริษัท กังวาล ฮอลิเดย์ ได้รับเลือกให้ดำรงตำแหน่งนายกสมาคมไทยบริการท่องเที่ยว พร้อมรายชื่อคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ วาระปี 2565-2567 ในตำแหน่งต่างๆ ดังนี้
1. คุณเจริญ วังอนานนท์ นายกสมาคมฯ
2. คุณกัลญาณี อัสนี เลขาธิการ
3. คุณโชติช่วง ศูรางกูร อุปนายก
4. คุณศิเวก สัจเดว อุปนายก
5. คุณสิทธิชัย อุดมกิจธนกุล อุปนายก
6. คุณวชิรา วิชัยวัฒนะ อุปนายก
7. คุณเกรียงพล ปิยะเอกชัย อุปนายก
8. คุณสมชาย ชมระกา อุปนายก
9. คุณธนพล ชีวรัตนพร อุปนายก
10. คุณกมลเนตร คณานุวัฒน์ เหรัญญิก
11. คุณปรียา กาหลง ปฏิคม
12. คุณสหนพ เดชยา นายทะเบียน
13. คุณอรินทร์ชยา บรรเจิดศิริ ประชาสัมพันธ์
14. คุณภคศุภ เพ็ชรดี กรรมการกลาง
15. คุณมนตรี พฤฒิวานิชกุล กรรมการกลาง
16. คุณภานุ พันธุ์กาหลง กรรมการกลาง
17. คุณพิศฐรัตน เชตกุลกรรมการกลาง
18. คุณบดี บิชอพ กรรมการกลาง
19. คุณจิรวัฒนื วงศ์สมศรี กรรมการกลาง
20. คุณธนิต ปริพัฒนานนท์ กรรมการกลาง
21. คุณฉัตตริน เพียรธรรม กรรมการกลาง
22. คุณภูมิพัฒ มีสำราญ กรรมการกลาง
23. คุณวินทร์ธนะ อภิรัฐจตุรานนท์ กรรมการกลาง
24. คุณสุนันทา เอื้ออำพนกรรมการกลาง
25. คุณศนัฏฐ์ชนม์ อัศวปรมิตชัย กรรมการกลาง
26. คุณพนิษฐา วงศ์สุข กรรมการกลาง
27. คุณจินตนา เวชชาภินันท์ กรรมการกลาง
28. คุณแอนนาเบล ดาวแก้ว กรรมการกลาง