สมาคมไทยบริการท่องเที่ยว จัดประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2564 และเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ วาระปี 2565-2567

วันพฤหัสบดีที่ 28 เมษายน 2565
สมาคมไทยบริการท่องเที่ยว จัดประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2564 และเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ วาระปี 2565-2567

นายสุทธิพงศ์ เผื่อนพิภพ นายกและคณะกรรมการ สมาคมไทยบริการท่องเที่ยว ได้ดำเนินการจัดประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2564 พร้อมกล่าวอำลาตำแหน่ง ที่มุ่งมั่นทำงานอาสาเพื่อส่วนรวม เป็นระยะเวลา 1 ปี 9 เดือน
หลังจากนั้นเข้าสู่วาระการเลือกตั้งนายกและคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ โดยมีผู้สมัครจำนวน 2 ทีม คือ
✅หมายเลข 1 “ทีม MEP ” นำทีมโดย นายเจริญ วังอนานนท์ บริษัท กังวาล ฮอลิเดย์ จำกัด
✅หมายเลข 2 “ ทีม Change Plus” นำทีมโดย นายสุทธิพงศ์ เผื่อนพิภพ บริษัท กลอรี่ ทราเวล (ประเทศไทย) จำกัด

โดยสมาคมฯ ได้รับเกียรติจาก
✅นางสาว ฐาปนีย์เกียรติไพบูลย์ รองผู้ว่าการด้านตลาดในประเทศ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
✅ว่าที่ร้อยตรีเอนก นุรักษ์ รองประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
✅นางสาวศิริวรรณ พรเลิศวิวัฒน์ ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านมาตรฐานธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ กรมการท่องเที่ยว
ร่วมเป็นสักขีพยานและคณะกรรมการการเลือกตั้งในครั้งนี้

ผลการเลือกตั้งในครั้งนี้ นายเจริญ วังอนานนท์ บริษัท กังวาล ฮอลิเดย์ ได้รับเลือกให้ดำรงตำแหน่งนายกสมาคมไทยบริการท่องเที่ยว พร้อมรายชื่อคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ ในตำแหน่งต่างๆ ดังนี้
1. คุณเจริญ วังอนานนท์ นายกสมาคมฯ
2. คุณกัลญาณี อัสนี เลขาธิการ
3. คุณโชติช่วง ศูรางกูร อุปนายก
4. คุณศิเวก สัจเดว อุปนายก
5. คุณสิทธิชัย อุดมกิจธนกุล อุปนายก
6. คุณวชิรา วิชัยวัฒนะ อุปนายก
7. คุณเกรียงพล ปิยะเอกชัย อุปนายก
8. คุณสมชาย ชมระกา อุปนายก
9. คุณธนพล ชีวรัตนพร อุปนายก
10. คุณกมลเนตร คณานุวัฒน์ เหรัญญิก
11. คุณปรียา กาหลง ปฏิคม
12. คุณสหนพ เดชยา นายทะเบียน
13. คุณอรินทร์ชยา บรรเจิดศิริ ประชาสัมพันธ์
14. คุณภคศุภ เพ็ชรดี กรรมการกลาง
15. คุณมนตรี พฤฒิวานิชกุล กรรมการกลาง
16. คุณภานุ พันธุ์กาหลง กรรมการกลาง
17. คุณพิศฐรัตน เชตกุลกรรมการกลาง
18. คุณบดี บิชอพ กรรมการกลาง
19. คุณจิรวัฒนื วงศ์สมศรี กรรมการกลาง
20. คุณธนิต ปริพัฒนานนท์ กรรมการกลาง
21. คุณฉัตตริน เพียรธรรม กรรมการกลาง
22. คุณภูมิพัฒ มีสำราญ กรรมการกลาง
23. คุณวินทร์ธนะ อภิรัฐจตุรานนท์ กรรมการกลาง
24. คุณสุนันทา เอื้ออำพนกรรมการกลาง
25. คุณศนัฏฐ์ชนม์ อัศวปรมิตชัย กรรมการกลาง
26. คุณพนิษฐา วงศ์สุข กรรมการกลาง
27. คุณจินตนา เวชชาภินันท์ กรรมการกลาง
28. คุณแอนนาเบล ดาวแก้ว กรรมการกลาง

ทางสมาคมฯ ขอขอบคุณ กรรมการการเลือกตั้ง คณะกรรมการ ที่ปรึกษาสมาคมฯ และหน่วยงานพันธมิตร ทั้งภาครัฐ และเอกชน ที่เข้าร่วมเป็นสักขีพยานในงานประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2564 และเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ วาระปี 2565-2567 ที่สำคัญ สมาคมฯ ขอขอบคุณสมาชิกทุกท่านที่ได้สละเวลาเข้าร่วมการประชุม และลงคะแนนเสียงเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ จนสำเร็จลุล่วงไปด้วยดี