อบรมสัญจรชมรมไทยบริการท่องเที่ยวส่วนภูมิภาคภาคใต้ตอนบน จังหวัดภูเก็ต หลักสูตร “Digital Marketing Workshop”