อบรมสัญจรชมรมไทยบริการท่องเที่ยวส่วนภูมิภาคภาคใต้ตอนล่าง จังหวัดสงขลา หลักสูตร “Digital Marketing Workshop”