อบรมสัญจรชมรมไทยบริการท่องเที่ยวส่วนภูมิภาคภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดอุดรธานี หลักสูตร “Digital Marketing Workshop”