อบรมหลักสูตร “จิตวิทยาการบริการที่เป็นเลิศ Psychology of Excellent Service”

DSC08240

วันศุกร์ที่ 26 กรกฎาคม 2562 ณ ห้องประชุม 30 ปี TTAA ที่ผ่านมา ทีมบริหารด้านพัฒนาบุคลากรและฝึกอบรมได้จัดการฝึกอบรมหัวข้อ “จิตวิทยาการบริการที่เป็นเลิศ (Psychology of Excellent Service)” โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ธีระศักดิ์  กำบรรณารักษ์ กรรมการที่ปรึกษาบริษัทWellness City Group และกลุ่ม Wellness World ซึ่งเป็นผู้มีประสบการณ์อันยาวนานในด้านการพัฒนา EQ และ AQ ให้กับหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน ได้นำความรู้ที่มากด้วยประสบการณ์มาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับท่านสมาชิก โดยมีผู้เข้ารับการอบรมจำนวน 45 ท่าน

E-News-อบรม จิตวิทยาการบริการที่เป็นเลิศ Psychology of Excellent Service
เอกสารประกอบการอบรม


S__2474264