อบรมหลักสูตร “แนวโน้มและนวัตกรรมการท่องเที่ยว”

DSC04474

อบรม “อบรมหลักสูตร “แนวโน้มและนวัตกรรมการท่องเที่ยว”” โดยได้รับเกียรติจาก ดร. สันติธร ภูริภักดี อาจารย์ประจำ หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตสาขาวิชาการจัดการ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร มีผู้รับการอบรมจำนวนรวม 45 ท่าน

E-News อบรม แนวโน้มและนวัตกรรมการท่องเที่ยว
ประวัติวิทยากร
หัวข้อการอบรม
เอกสารอบรมแนวโน้มและนวัตกรรมการท่องเที่ยว