อบรม “Managing Your Boss”

วันศุกร์ที่ 10 พฤษภาคม 2562 ณ ห้องประชุม 30 ปี TTAA ที่ผ่านมา ทีมบริหารด้านพัฒนาบุคลากรและฝึกอบรมได้จัดการฝึกอบรมหัวข้อ “Managing Your Boss” โดยได้รับเกียรติจาก คุณเสกสรร หงส์บุญฤทธิ์ ผู้จัดการอาวุโสการตลาด บริษัท Beiersdorf(Thailand) Co., Ltd. นำความรู้ที่มากด้วยประสบการณ์มาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับท่านสมาชิก โดยมีผู้เข้ารับการอบรมจำนวน 44 ท่าน

S__2474264