ข่าวสารและกิจกรรม

ข้อมูลที่ควรรู้

 1. Tourism Expenditure by Outgoing Thai Travellers 2016
 2. เศรษฐกิจไทยปี 2018 กับธุรกิจท่องเที่ยว Outbound โดย นางสาววาริธร ศิริสัตยะวงศ์ ผู้บริหารงานวิจัย บริษัท ศูนย์วิจัยกสิกรไทย จำกัด
 3. Economic and Tourism Industry Outlook 2018
 4. Thai Outbound Market Opportunities
 5. Travel Wisely : เที่ยวแบบนี้สิ…ปลอดภัย
 6. ภาษีอากรสำหรับธุรกิจนำเที่ยว
 7. พ.ร.บ.ปี2551
 8. พ.ร.บ.ปี2559
 9. ประกาศคณะกรรมการธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ เรื่องหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการกำหนดอัตราการจ่ายเงินค่าบริการคืนให้แก่นักท่องเที่ยว
 10. กฎกระทรวงกำหนดจำนวนเงินหลักประกันการประกอบธุรกิจนำเที่ยว พ.ศ. 2563
 11. ประกาศคณะกรรมการธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ เรื่อง กำหนดอัตราค่าบริการขั้นต่ำ พ.ศ. 2563